Komentarz giełdowy: Nerwowo na zakończenie tygodnia

18:39 18 czerwca 2021

Piątkowa sesja znów charakteryzuje się dużą zmiennością, a na wielu rynkach “polała się krew”. Na giełdach zachodnich miała miejsce dosyć mocna przecena sięgająca nawet 2%. Tymczasem nasza rodzima GPW w Warszawie kończy dzień… na plusie.

Dzisiejszy handel na rynkach finansowych znów został zakłócony przez wydarzenia związane z bankowością centralną. Wielu inwestorów zapewne nie zdążyło jeszcze ochłonąć po posiedzeniu Fed, tymczasem rynkiem wstrząsnęły kolejne kluczowe nagłówki. James Bullard z Fed w St. Louis w jastrzębim tonie odniósł się do zacieśniania polityki banku centralnego, inflacji czy rozgrzanego rynku nieruchomości. Czy słowa to chwilowa nieroztropność bankiera centralnego, który przez przypadek powiedział zbyt wiele? Czy może skoordynowana akcja Fed, który właśnie zaczyna wysyłać rynkom dosyć zdecydowany sygnał? Zapewne dowiemy się tego w najbliższym czasie, bowiem w przyszłym tygodniu inwestorzy będą mieli możliwość wsłuchać się w narrację wielu innych bankierów z Fed. W każdym razie reakcja rynków jest dziś jednoznaczna - indeksy akcyjne zanurkowały i część parkietów z Europy Zachodniej zakończyła dzień ponad 2% niżej. Strona podażowa dominuje również w trakcie sesji amerykańskiej, przy czym dla indeksu Dow Jones cały bieżący tydzień może być najgorszym od stycznia.

Tym bardziej zaskakują i cieszą dzisiejsze rezultaty na GPW w Warszawie. Indeks dużych spółek zdołał przerwać serię 3 spadkowych sesji z rządu. Duży optymizm inwestorów widać było na blue chipach z sektora odzieżowego - walory LPP podrożały o 6,21% natomiast kurs CCC wzrósł o 4,00%. Jak widać, na rynku wciąż mogą pojawić dni z mocnym graniem pod otwieranie gospodarki, na którym zyskują bardziej tradycyjne sektory. W tzw. dzień trzech wiedźm naturalnie można było zaobserwować podwyższone obroty, co można wiązać z wygasaniem czerwcowych serii kontraktów terminowych i opcji. Nawet pomimo pewnych skoków cenowych w godzinach popołudniowych, dzisiejszą sesję w Warszawie i tak charakteryzował większy spokój niż na pozostałych giełdach w Europie, gdzie wyprzedaż była dla inwestorów dotkliwa.

Na koniec dnia WIG20 wzrósł o 0,41%, z kolei indeks mWIG40 spadł o 0,64%. Indeks WIG, który odzwierciedla szeroki rynek, wzrósł o 0,28%.

 

Łukasz Pachucki

Dział Analiz XTB

lukasz.pachucki@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót