Komentarz giełdowy: Nihil novi sub sole

18:26 6 grudnia 2022

Dzisiejsza sesja na GPW upłynęła pod znakiem dość sennego pesymizmu na GPW - WIG20 zakończył sesję z wynikiem 0,74% poniżej kreski. LIderami wzrostów był CD Projekt z wynikiem 2,32% oraz Grupa Kęty z wynikiem 1,92%. Najgorzej poradził sobie bank PEAKO z wynikiem 2,76% na minusie.

Dzisiejszy wzrost CD Projektu jest o tyle ciekawy, że wystąpił w dniu, w którym spółka poinformowała o wygaszeniu gry mobilnej Wiedźmin: Pogromca Potworów. Gra zadebiutowała w lipcu 2021r. Była oparta o zasadę geolokalizacji czyli funkcjonowała na podobnej zasadzie, jak Pokemon Go. Spółka podała w komunikacie, że decyzja ta jest zgodna z założeniami aktualizacji jej strategii biznesowej. Decyzję tę można ocenić jako rozsądne rozwiązanie w przypadku projektu, który najwidoczniej nie spełniał oczekiwań dotyczących generowanych wyników.

Mercator Medical zawiadomił o możliwej nadpodaży rękawic na rynku oraz przedłużeniu tego trendu w 2023 roku. Nadpodaż rękawic według danych spółki przewyższa obecnie 30%. Jak dodał wiceprezes spółki, niskie ceny w Azji znacząco utrudniają rentowność innym producentom.

Giełda żyje również jutrzejszym posiedzeniem RPP w sprawie ewentualnej podwyżki stóp procentowych, chociaż w tym zakresie nie powinno być zaskoczeń. 

Ciekawe informacje napłynęły również z parkietów zagranicznych. Spółka Taiwan Semicondcutor Manufacturing Company zrealizuje wartą 40 mld USD inwestycje w Arizonie. Pierwszymi klientami spółki będą prawdopodobnie Apple i Nvidia. Inwestycja jest jedną z największych inwestycji zagranicznych w historii USA i największą w stanie Arizona. Według Nikkei Asia zakład w Arizonie rozpocznie produkcję jednych z najbardziej zaawansowanych chipów na przełomie 2023 i 2024 roku. TSMC z zamierza podwoić dotychczasowe moce produkcyjne i skoncentrować się tam na najbardziej zaawansowanych układach scalonych. Na początku TSMC celował w chipy 5 i 4 nm dla iPhone'a 14 i iPhone'a 14 Pro. Zgodnie z nowym planem, zakład w Arizonie będzie wytwarzał je również w technologii 3-nm. Inwestycje w rozbudowę 3-nm będą bardziej znaczące niż dotychczasowe 12 miliardów dolarów.

Maciej Kietliński

Ekspert Rynku Akcji, XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót