Komentarz giełdowy – Rekord za rekordem

18:22 3 sierpnia 2020

Hossa na giełdzie trwa w najlepsze. Kolejny miesiąc w pandemicznym świecie rozpoczyna się sporymi wzrostami na giełdach. Wciąż w przypadku Stanów Zjednoczonych wzrok inwestorów skierowany jest na sezon wyników. Do tej pory spółki publikują niezłe wyniki, co przekłada się na kontynuację wzrostów.

Dzisiaj obserwujemy nowe lokalne rekordy na S&P 500. Jeszcze przed rozpoczęciem sesji kasowej, kontrakty wzrosły powyżej szczytów z drugiej połowy lipca i znalazły się najwyżej od 24 lutego. Warto przypomnieć, że historyczne szczyty na Wall Street osiągnięte zostały 20 lutego. Aktualnie od bieżących poziomów do historycznych szczytów brakuje jeszcze ok. 3,5% wzrostu. Z drugiej strony nowe historyczne szczyty na moment były zanotowane na technologicznym indeksie Nasdaq. Najpierw doszło do przebicia poziomu 11000 punktów, a następnie do wzrostu w okolice poziomu 11050 punktów. Dzisiejsze przebicie poprzednich szczytów możliwe było dzięki dobrym informacjom napływającym z gospodarki. Indeks ISM dla przemysłu za lipiec pokazuje kolejny silny wzrost większy od oczekiwań. Co więcej, źródłem wzrostu jest napływ nowych zamówień w sektorze, który oceniany jest na powyżej 60 punktów. To jednak nie koniec. Model PKB Fedu z Atlanty sugeruje, że III kwartał przyniesie wzrost na poziomie 19,6% w tempie annualizowanym! Wcześniejsza prognoza z końca lipca wskazywała na wzrost na poziomie jedynie 11%. Warto pamiętać, że wzrost liczony jest w USA w tempie annualizowanym, co oznacza rozszerzenie danego kwartału na 4 kwartały. Niemniej skala odbicia i tak jest imponująca, choć z drugiej strony II kwartał przyniósł spadek powyżej 30%. Model Fed z Atlanty dobrze przewidział zmianę PKB w II kwartale. Powierzchownie widać również poprawę pod względem koronawirusa w USA. Na Florydzie zanotowano najmniejszą ilość przypadków od wielu tygodni. Poprawa jest jednak złudna, gdyż przed weekendem w obawie o huragany zamknięto wiele centrów testowych. Niemniej poprawa jest widoczne też w innych stanach, jak np. w Arizonie, choć wciąż w całych USA rośnie śmiertelność.

Sezon wyników w USA trwa w najlepsze, ale również rozpoczyna się w pełni na GPW. Swoje wyniki opublikował dzisiaj LPP, który pokazał stratę za II kwartał tego roku. W najbliższym czasie poznamy wiele wyników banków w Polsce. Można spodziewać się sporych odpisów na ryzyko kredytowe. Dzisiaj sesja w Europie była wyśmienita. DAX zyskał niemal 3%. Na Wall Street z kolei wzrosty przekraczają nawet 1% w przypadku Nasdaqa. WIG20 zyskał dzisiaj nieco ponad 2% i zamyka sesje powyżej 1800 punktów.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót