Komentarz giełdowy: Trump i ISM z USA psują nastroje na rynku akcji

18:59 2 grudnia 2019

W poniedziałki zmienność zazwyczaj jest mniejsza. Zazwyczaj nie oznacza jednak zawsze… Dziś ruchy na rynku akcji są dość spore, sesja rozpoczęła się w pozytywnych nastrojach po lepszych danych z Chin, niemniej radość nie trwała długo. Nastroje zostały popsute przez dwa czynniki. Pierwszym z nich był Donald Trump, który krytycznie wypowiedział się o Rezerwie Federalnej. Jego zdaniem Fed jest winny temu, że dolar wciąż pozostaje drogi. Ponadto co nawet ważniejsze, prezydent USA powiedział, że zamierza nałożyć cła na Brazylię i Argentynę w związku z importem stali i aluminium. Trump dodał także, że jego zdaniem obecnie obserwowane wysokie poziomy na giełdzie w Stanach Zjednoczonych są wynikiem między innymi wysokich wpływów do amerykańskiego budżetu pochodzących z chińskich ceł. 

Z kolei drugim czynnikiem była dzisiejsza rozczarowująca publikacja wskaźnika ISM dla sektora przemysłowego z USA. Po raz kolejny odczyt wypadł poniżej bariery 50 pkt, co wskazuje na spowolnienie. Niemniej rynek spodziewał się nieznacznego odbicia do poziomu 49,2 pkt, a ostatecznie odczyt wyniósł 48,1 pkt. Gorsze dane nie tylko spotęgowały spadki na rynku akcji, ale także osłabiły dolara. Kurs EURUSD znajduje się ponad 0,5% na plusie. 

Jeśli chodzi o poszczególne indeksy to niemiecki DAX otworzył się dziś luką wzrostową i przed południem zdołał ponownie przetestować barierę oporową przy 13300 pkt. Poziom okazał się jednak silną zaporą podażową, po godzinie 12:00 rozpoczęły się silne spadki. W momencie przygotowywania tego komentarza ruch od szczytu do lokalnego dołka wynosi blisko 400 punktów. Tym samym notowania znalazły się najniżej od miesiąca. Silne spadki mogliśmy dziś obserwować także na GPW, WIG20 zakończył sesję 1,7% pod kreską. Spoglądając natomiast na indeksy w USA, sesja rozpoczęła się w złych nastrojach, zaraz po rozpoczęciu notowań, indeksy ruszyły w dół. Aktualnie najmocniej traci Nasdaq (1-,2%), a spadki na Dow Jones i S&P 500 wynoszą około 0,8%.

Łukasz Stefanik
Analityk Rynków Finansowych XTB
lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót