Komentarz giełdowy – Wall Street zadowolone ze złych danych

19:07 20 stycznia 2022

Sytuacja na rynkach jest dzisiaj zupełnie odmienna niż wczoraj. Inwestorzy od dłuższego czasu wyprzedają swoje aktywa, ale dzisiaj wydaje się, że sesja może w końcu zamknąć się pozytywnie. Jest to po części efekt słabych danych, które w jakiś sposób mogą zmniejszać oczekiwania co do silniejszej reakcji ze strony Fed. Niemniej dzisiejsze odbicie i tak prawdopodobnie nie odmieni obrazu rynku, który widzi nadchodzące zmiany.

Praktycznie wszędzie obserwujemy dzisiaj wzrosty. Jest to efekt wycofania się rentowności po ostatnich silnych wzrostach. Spadek rentowności oznacza, że inwestorzy wycofują się nieco ze swoich oczekiwań dotyczących mocnych działań ze strony Fed czy innych banków centralnych. Wszelkie ruchy zostały wzmożone po publikacji danych z USA dotyczących rynku pracy. Dane o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych pokazały wzrost do najwyższych poziomów od października. Wstępne wnioski przekroczyły poziom 280 tys., podczas gdy w ostatnich tygodniach obserwowaliśmy spadki poniżej 200 tysięcy, czyli poziomów nie obserwowanych od końca lat 70. Wzrost wniosków o zasiłek do efekt Omicrona, który wywołuje gigantyczny wzrost ilości nowych przypadków. Pandemia jest teraz w natarciu niemal wszędzie, choć jednocześnie nowy szczep koronawirusa wydaje się być dosyć łagodny, ma dawać ochronę przed innymi szczepami i potencjalnie może zakończyć pandemię, na co wskazują niektórzy naukowcy. Tak czy inaczej, wzrost zachorowań powoduje większe zwolnienia, co w przypadku kontynuacji może mieć jednak negatywny wpływ na gospodarkę. Może się więc okazać, że dzisiejsza reakcja na Wall Street w odpowiedzi na rentowności, może być łabędzim śpiewem byków. Może się tak stać w szczególności, że zyski amerykańskich spółek w sezonie wyników na razie nie imponują. Jednocześnie jednak w niektórych miejscach informuje się o tym, że szczyt obecnej 5 fali koronawirusa może być już za nami.

DAX zyskał dzisiaj 0,64% i większość wzrostów w Europie przekraczała poziom 0,5%. Spadki były natomiast widoczne w Wielkiej Brytanii i Polsce, gdzie WIG20 stracił 0,35%. Rosyjski RTS odrabia ostatnie silne straty, zyskując ponad 2%, nawet pomimo tego, że Biden spodziewa się ataku Rosji na Ukrainę. Z kolei na Wall Street wzrosty przekraczają wszędzie 1%.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót