Komentarz walutowy – czy EBC tak naprawdę podniósł stopy?

08:40 13 września 2019

W większości komentarzy można przeczytać dziś o wielkim luzowaniu ze strony EBC. Faktycznie, Bank ugiął się pod presją rynków i wprowadził szeroki pakiet, ze wznowieniem programu skupu ilościowego na czele. Jednak zazwyczaj luzowanie powoduje osłabienie waluty, a tymczasem euro bardzo wyraźnie zyskało. Okazuje się bowiem, że obniżka stóp tak naprawdę oznacza… podwyżkę.

Zacznijmy od szerszego omówienia decyzji, która ma kilka płaszczyzn. Widząc brak perspektyw na ożywienie gospodarcze i odbicie inflacji prezes Draghi zmienił ton i zdecydował się na przeforsowanie kolejnego szerokiego pakietu luzowania monetarnego tuż przed końcem swojej kadencji. Są w nim mało kontrowersyjne elementy, jak uatrakcyjnienie pożyczek dla banków (TLTRO), obniżka stopy depozytowej z -0,4 do -0,5%, wprowadzenie 0% dla banków do pewnego limitu oraz powrót programy skupu ilościowego w rozmiarze 20 mld euro miesięcznie. Ten ostatni był bardzo kontrowersyjny, gdyż przedstawiciele banków reprezentujących ponad 50% PKB strefy euro (głównie Niemcy, Francja i Holandia) były przeciwko takiemu rozwiązaniu już teraz. Draghi jednak nie pierwszy raz przeforsował swój pogląd.

Dla rynku walut jednak największe znaczenie ma to, co dzieje się ze stopami procentowymi. Tu oficjalnie mamy obniżkę stopy depozytowej o 10 punktów bazowych. Ze względu na dużą nadpłynność sektora bankowego, to ta stopa dyktuje poziom rynkowych stóp procentowych. Jednak ponieważ ujemne stopy uderzają w zyskowność banków (wpływając negatywnie na marżę depozytową) EBC dał bankom możliwość deponowania części środków (6-krotność rezerwy obowiązkowej) przy poziomie 0%. Szacujemy, że dotyczyć to będzie ponad 40% nadpłynności, co w efekcie sprawi, że „efektywna” stopa nie spadła, a wzrosła (do ok -0,28%). Widać to w stawkach międzybankowych oraz na rynku obligacji i – w konsekwencji, na rynku walutowym. Zapewniło to duże odbicie notowań euro, na czym zyskał też złoty. Nie musi to oznaczać trwałej zmiany trendu w notowaniach EURUSD. Po pierwsze, naszym zdaniem jest spora szansa, że Fed rozczaruje rynki (co umocniłoby dolara), a EBC może zmienić „mnożnik” rezerw, korygując działanie, które chyba nie jest do końca zgodne z jego intencją. Taka zmiana będzie mieć miejsce jednak najwcześniej za kilka tygodni. Podsumowując, poprzez zmianę polityki stóp EBC zadbał o banki, poprzez wznowienie QE o hossę na europejskich giełdach, zaś efekty makroekonomiczne to kwestia niepewnej przyszłości.

Dziś czekają nas publikacje danych z USA: sprzedaż detaliczna (14:30) oraz indeks nastrojów konsumentów (16:00). Dla rynków ciekawsze będą jednak doniesienia dotyczące zbliżających się negocjacji USA-Chiny. O 9:35 euro kosztuje 4,3377 złotego, dolar 3,9090 złotego, frank 3,9579 złotego, zaś funt 4,8514 złotego.   

dr Przemysław Kwiecień CFA
Główny Ekonomista XTB

przemyslaw.kwiecien@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót