Komentarz walutowy – Fed w cieniu Reddita

09:08 28 stycznia 2021

Środa była bardzo dynamicznym dniem na rynkach. Mieliśmy posiedzenie Fed, dane i zalew wyników, ale ponownie wszystko okazało się nieistotne wobec poczynań grupy inwestorów z Reddita, która „rzuciła Wall Street na kolana”.  

O spółce GameStop, która była antybohaterem Wall Street, a dzięki temu stała się bohaterem inwestorów indywidualnych, pisałem już wczoraj. Notowania jej akcji skoczyły o kolejne ponad 100% i w pewnym momencie przynosząca straty sieć sklepów z grami była warta mniej więcej tyle co nasze Allegro (największa notowana na GPW spółka). Fundusz grający na spadek jej notowań oficjalnie ogłosił kapitulację i musiał otrzymać wsparcie od większych graczy, ale na tym sprawa się nie skończyła. Za pomocą mediów społecznościowych inwestorzy zaczęli skrzykiwać się do dalszych działań, do tego stopnia, że dziś rano ich mekka, adres „wallstreetbets” na Reddicie nie działa. Po GME przyszedł czas na kolejne spółki, wczoraj „na tapecie” była AMC (sieć m.in. teatrów, jak można się domyśleć, nienajlepszy biznes na czas pandemii), której notowania wzrosły o ponad 300%. Jak to się skończy? Wzrosty mogą trwać tak długo, jak długo jest kapitał spekulacyjny do pompowania notowań. W pewnym momencie na pula się wyczerpie i większość najmniej świadomych „inwestorów” zostanie z niemal bezwartościowymi papierami kupionymi po bajońskich cenach. Takich tzw. Short squeezów było w przeszłości wiele i zwykle kończyły się w podobny sposób, szczególnie, gdy nie stała za tym żadna fundamentalna wartość.

Pewnym paradoksem jest fakt, że działo się to wszystko w dniu decyzji Fed, który ma te wydarzenia „na sumieniu”. Oczywiście prezes Powell nawet nie zająknął się na ten temat na konferencji, podczas której nie udało mu się utrzymać pogarszających się nastrojów na szerokim rynku. Fed prowadząc politykę „wypychania” oszczędności z bezpiecznych przystani stworzył iluzję, iż cena aktywów może być dowolna, kompletnie oderwana od jakichkolwiek miar fundamentalnych, czego GameStop jest najbardziej dobitnym przykładem.

Dlatego nie oczekiwałbym, aby czwartkowy kalendarz miał mieć większy wpływ na notowania, choć będą tu ciekawe pozycje – inflacja z Niemiec (14:00) i PKB z USA (14:30). W kontekście europejskich danych warto odnotować wczorajsze sygnały ze strony EBC, iż nie należy wykluczyć dalszej obniżki stóp procentowych. Mogą one na trwałe zawrócić notowania EURUSD, a jeśli tak by się stało, złoty będzie tracić w relacji do dolara. Tak dzieje się dziś rano. O 9:00 euro kosztuje 4,5600 złotego, dolar 3,7698 złotego, frank 4,2372 złotego, zaś funt 5,1457 złotego.    

dr Przemysław Kwiecień CFA
Główny Ekonomista XTB
przemyslaw.kwiecien@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót