Komentarz walutowy: Powell psuje nastroje na rynku akcji i umacnia dolara

11:45 8 marca 2023

Wydarzeniem wczorajszej sesji było wystąpienie prezesa Fed przed Komisją Bankową Senatu. Jerome Powell zaprezentował raport dotyczący stanu gospodarki i podjętych z działań przez Fed. Stanowisko szefa rezerwy Federalnej było jednak bardziej jastrzębie niż spodziewały się tego rynki, co doprowadziło do cofnięcia na rynku akcji i umocnienia amerykańskiej waluty. Inwestorzy zwrócili uwagę przede wszystkim na zdanie, w którym Powell powiedział, że Fed jest w stanie przyspieszyć tempo podwyżek stóp procentowych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Może to oznaczać, że zakończenie procesu zacieśniania polityki nie będzie miało miejsca tak szybko, jak wcześniej oczekiwano i że docelowy poziom stóp procentowych może być wyższy. Po wczorajszym wystąpieniu, szanse na podwyżkę stóp procentowych o 50 pb bazowych na najbliższym posiedzeniu w tym miesiącu wzrosły do 70%. 

Dziś Powell ponownie zabierze głos, jednak jego wypowiedź nie powinna wywołać już takich emocji, jak wczoraj. Poza tym w dzisiejszym kalendarzu znajdziemy raport ADP z USD (14:15) oraz decyzję Banku Kanady w sprawie stóp procentowych (godzina 16:00), jak i dane o zapasach ropy naftowej z USA (16:30). Z tego też powodu w drugiej części dani może pojawić się większa zmienność, szczególnie na USD i CAD. Jeśli chodzi o Bank Kanady, rynek oczekuje utrzymania poziomu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie i zapewnienia o tym, że poziom 4,5% to na chwilę obecną sufit.

Patrząc na główną parę walutową, wczorajsze umocnienie dolara sprowadziło kurs EURUSD w rejony lutowych minimów. Jeżeli sentyment nie ulegnie zmianie, niewykluczone są spadki w  kierunku wsparcia przy 1,0470. Patrząc bowiem na interwał D1 pod kątem analizy technicznej, wczorajsza świeca D1 pokryła kilka poprzednich świeczek i zamknęła się poniżej wykładniczej średniej z ostatnich 100 okresów, co faworyzuje scenariusz spadkowy. Wydaje się, że dopóki EURUSD nie wróci powyżej poziomu 1,0700, istnieje ryzyko pogłębienia przeceny. 

Jeśli chodzi o polskiego złotego, sytuacja na rynku globalnym nie wspiera naszej krajowej waluty. Waluty emerging markets nie radzą sobie najlepiej w momencie, kiedy kapitał kieruje się w stronę aktywów uważanych za bezpieczne - takich jak USD, który wyraźnie się wczoraj umocnił. Poza globalnymi przepływami, wpływ na zachowanie się PLNa może mieć dzisiejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej, którą poznamy w godzinach popołudniowych. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to oczywiście pozostawienie stóp na dotychczasowym poziomie. Taki ruch ze strony RPP oraz zapowiedź utrzymania stóp przez dłuższy okres czasu, może negatywnie odbić się na wycenie złotego. Po godzinie 10:30 za za dolara trzeba zapłacić 4,4555 zł, za euro 4,70 zł, za franka 4,7295 zł, a za funta 5,2765 zł. 

 

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB

lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót