Komentarz walutowy – Trump podtapia dolara

09:47 31 lipca 2020

Czwartek przyniósł sporą rynkową zmienność, wiele publikacji i wydarzeń. Jeden trend jednak dominuje – osłabienie dolara. Wczoraj swoją cegiełkę dołożył Donald Trump, dziś zaś dane z Francji. Kurs EURUSD jest coraz bliżej poziomu 1,20.

Wczorajszy dzień zaczął się od gwałtownego pogorszenia nastrojów rynkowych w wyniku narastających obaw związanych z pandemią. Rekordowy wzrost liczby zachorowań globalnie i pogorszenie sytuacji w wielu krajach, gdzie uznawano wcześniej sprawę za rozwiązaną, przełożył się na powrót obaw o restrykcje. Szczególnie mocne spadki obserwowane były na rynku akcji w Europie. Publikowano też dane dotyczące PKB za drugi kwartał, które potwierdziły mocną recesję, jednak było to oczekiwane, a dane oscylowały wokół szacunków rynku. Zwykle pogorszenie nastrojów wywołuje umocnienie dolara, ale tym razem tak się nie stało. Po części to efekt tweeta prezydenta Trumpa, który zasugerował możliwość przełożenia zaplanowanych na 3 listopada wyborów prezydenckich. Sam prezydent ma ograniczone pole manewru w tym zakresie, na taki ruch musiałby zgodzić się Kongres, co jest wykluczone. Samo podniesienie tematu może jednak oznaczać kwestionowanie wyników wyborów, a to oznacza zwiększoną niepewność. Do tego doszły dzisiejsze dane z Francji, które pokazały, że dzięki wzmożonym zakupom dóbr trwałego użytku wydatki konsumenckie wzrosły w ujęciu rocznym w czerwcu. Przede wszystkim jednak wzrosła inflacja i choć jest nadal na niskim poziomie (0,8% r/r), jest sporo wyższa niż w maju (0,2%). Ponieważ już wcześniej sentyment był bardzo niekorzystny dla dolara, spowodowało to jego dalsze osłabienie, a kurs EURUSD dziś na chwilę przekroczył nawet poziom 1,19. Tak wysoko nie był on od maja 2018 roku. Słaby dolar wspiera ceny złota, które dziś rano są blisko rekordowego poziomu 2000 dolarów.

Czy dolar będzie nadal taniał? Wrócę tu do wątku, który już raz poruszałem – wobec niemal „zamrożenia” rentowności obligacji inwestorzy na rynku walut stracili ważny kompas. To też sprzyja mocnym nagłym ruchom, gdyż rynek nie ma odpowiedniego punktu zaczepienia. Fundamentalnie i dolar i euro są przewartościowane i dla strefy euro dalsze umocnienie wspólnej waluty może stanowić problem, szczególnie, że skutki kryzysu są na Starym Kontynencie głębsze. Rynek może jednak chcieć przetestować poziom 1,20. Warto zauważyć, że presja na dolara uchroniła złotego przed osłabieniem, pomimo pogorszenia nastrojów na giełdach. W efekcie przełamane zostało wsparcie na USDPLN (3,73-3,75). Dziś o 9:45 dolar kosztuje już tylko 3,7088 złotego, euro 4,4096 złotego, frank 4,0900 złotego, zaś funt 4,8733 złotego.

dr Przemysław Kwiecień CFA
Główny Ekonomista XTB
przemyslaw.kwiecien@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót