Komentarz walutowy: Wszystkie oczy zwrócone w kierunku Fed

10:22 1 lutego 2023

Kluczowym wydarzeniem tego tygodnia jest decyzja FOMC w sprawie stóp procentowych. Komunikat zostanie opublikowany już dziś o godzinie 20:00, a konferencja prasowa Jerome Powella rozpocznie się 30 minut później. Dlatego dzisiejszy komunikat Fed jest tak istotny? O ile sama decyzja o podwyżce o 25 punktów bazowych może być już w uwzględniona w cenach, tak kluczowe dla dalszego kierunku na dolarze i indeksach giełdowych jest to, kiedy zakończy się proces zacieśniania i na jakim poziomie. Rynek oczekuje, że w dzisiejszym komunikacie przekazane zostaną informacje dotyczące tzw. pivotu, czyli zwrotu w polityce Fed. Niewykluczone, że Jerome Powell zasugeruje pauzę w podwyżkach, podobnie jak w ubiegłym tygodniu zrobił to prezes Banku Kanady. Powinno to wtedy doprowadzić do osłabienia dolara i wzrostów na rynku akcji. Z drugiej strony, jastrzębi komunikat powinien przynieść odwrotną reakcję. Zapowiedź dalszych podwyżek, bądź brak jakichkolwiek przesłanek sugerujących łagodzenie polityki monetarnej, mogłoby doprowadzić do cofnięcia na rynku akcji i umocnienia dolara. 

Patrząc na notowania głównej pary walutowej, kurs odbił się wczoraj od okrągłego poziomu 1,0800, co zgodnie z klasycznymi założeniami analizy technicznej wskazuje na możliwość kontynuacji trendu wzrostowego. Niemniej od 20 stycznia kurs EURUSD pozostaje w konsolidacji nieprzekraczającej 100 pipsów, dlatego dzisiejsza decyzja Fed może być katalizatorem i doprowadzić do opuszczenia konsolidacji. Patrząc typowo techniczne na wykres, wsparciem pozostaje strefa 1,0800 -1,0780, z kolei opór wypada przy 1,0920. Oprócz Fedu, dziś w kalendarzu znajdziemy raport ADP (14:15), a także indeksy PMI i ISM dla sektora przemysłowego (15:45 i 16:00). Słabsze od oczekiwań odczyty mogą zostać odebrane przez pozytywnie (zakończenie cyklu podwyżek),  a to w związku z tym, że rynek doszukuje się przesłanek za gołębim przekazem Rezerwy Federalnej.

Oprócz podwyższonej zmienności na dolarze i indeksach giełdowych, większe ruchy powinny mieć miejsce także na metalach szlachetnych. Notowania złota rozpoczęły wczorajszą sesję od spadków, jednak kurs odbił się dynamicznie w pobliżu wsparcia przy 1900$, przez co można uznać, że notowania tego kruszcu pozostają od połowy stycznia w konsolidacji sięgającej około 40$. Dzisiejsza wieczorna decyzja Fed może okazać się pretekstem do opuszczenia ruchu bocznego. 

Jeśli chodzi natomiast o polskiego złotego, ten zachowuje się stabilnie przed dzisiejszą decyzją Fed. Po godzinie 10:00 PLN jest notowany płasko względem głównych walut. W momencie przygotowywania tego komentarza frank i dolar umacniają się nieco ponad 0,1% do złotego, podczas gdy funt zyskuje 0,05%, a euro traci 0,05%. Aktualnie za dolara trzeba zapłacić 4,3277 zł, za euro 4,71 zł, za franka 4,7215 zł, a za funta 5,3320 zł. 

 

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB

lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót