Kondycja chińskiej gospodarki poniżej oczekiwań

07:58 15 maja 2019

Podsumowanie:

  • Dane makroekonomiczne w Chinach poniżej konsensusu
  • Obniżka podatku VAT spowodowała większą zmienność produkcji przemysłowej
  • Dobre nastroje na chińskim rynku akcyjnym

Powrót do normalności

W marcu produkcja przemysłowa w Chinach niezwykle zaskoczyła odbijając do imponujących 8,5% r/r. Najnowsze dane sugerują, że taki skok produkcji był tylko jednorazowy i związany był z obniżką podatku VAT. Produkcja przemysłowa za kwiecień wzrosła o 5,4% r/r, znacznie poniżej oczekiwań rynku na poziomie 6,5% r/r. Inwestycje w środki trwałe wzrosły o 6,1% r/r (oczekiwania - 6,4%), natomiast sprzedaż detaliczna wzrosła o 7,2 % r/r (konsensus 8,6%). Jak wyżej wspomnieliśmy, duża zmienność produkcji przemysłowej na przestrzeni marca i kwietnia była spowodowana obniżką VAT, który również wpłynął na dane handlowe. Import za marzec spadł i  znacząco odbił w kwietniu. Biorąc pod uwagę eskalację wojny handlowej, Chiny powinny zanotować kolejny, pokaźny wzrost importu za maj. Wynikać to będzie z chęci zgromadzenia zapasów przed początkiem obowiązywania ceł. Dzisiejsze dane z Państwa Środka z pewnością nie zachwyciły, jednak wyjątkiem były inwestycje w nieruchomości, które wzrosły do 11,9% r/r za kwiecień.

Podsumowując, dane za kwiecień pokazały, że gospodarka chińska nieco zahamowała w porównaniu do marca. Spowolnienie przyszło przed pogorszeniem się nastrojów handlowych i podwyższeniem ceł, co może sugerować, że w najbliższym czasie Pekin będzie zmuszony do luzowania polityki pieniężnej. Warto wspomnieć o kontynuacji dywergencji inwestycji publicznych oraz prywatnych w środki trwałe. W kwietniu inwestycje publiczne w środki trwałe wzrosły o 7,8% r/r, a inwestycje prywatne w środki trwałe wzrosły o 5,5%, najwolniej od grudnia 2016 r.

 

W ostatnich miesiącach tempo wzrostu inwestycji w nieruchomości rośnie, przy spadku tempa wzrostu inwestycji ogółem. Źródło: Macrobond, Dział Analiz XTB

Reakcja rynków

Mimo szeregu rozczarowujących danych, chińskie akcje rosną. Może to być związane z nadzieją inwestorów na złagodzenie polityki pieniężnej w Chinach i większa stymulację gospodarki w przyszłości. Shanghai Composite rośnie 1,5% a Hang Seng (CHNComp) 0,9%. Rynek walutowy zachowuje się dość łagodnie, mimo niewielkich spadków na dolarze australijskim. Lira turecka traci kolejny dzień z rzędu, co związane jest z naciskami politycznymi oraz zarządzeniem rozpisania ponownych wyborów w Stambule.

Mimo słabych danych za kwiecień, chiński rynek akcji odbija. Pozytywny nastrój z amerykańskiej sesji mógł przenieść się na rynki azjatyckie. Najbliższym ważnym poziomem oporu jest okolica 11 000 pkt. Źródło: xStation5

Pozostałe wiadomości:

  • Theresa May zapowiedziała, że będzie kontynuowała rozmowy z Parlamentem nt. Brexitu na początku czerwca, nawet jeżeli do tego czasu nie osiągnie porozumienia z Partią Pracy. W międzyczasie, Corbyn zaznaczył, że nie zawrze umowy bez dalszych ustępstw.
  • Indeks płac w Australii za I kwartał 2019 r. pozostał na 2,3%-owym poziomie.Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót