Konferencja prasowa Lagarde

14:43 22 lipca 2021

Lagarde rozpoczyna konferencję od wskazania, że komunikacja EBC będzie teraz łatwiejsza w odbiorze. Faktycznie po odczycie oświadczenia możemy stwierdzić, że jest ono mniej skomplikowane lub przynajmniej odczytywane bardzo wolno. Najważniejsze kwestie z wystąpienia:

 • wyższa inflacja prawdopodobnie będzie tymczasowa, perspektywy dla inflacji pozostają przytłumione
 • gospodarka odbiła w Q2, przyspiesza w Q3
 • problemy podażowe wciąż pozostały nierozwiązane
 • koronawirus, wariant Delta pozostaje problemem, może obniżyć perspektywy sektora usług
 • aktywność gospodarcza powróci do normalności w Q1 2022
 • inflacja będzie spadać od początku przyszłego roku ze względu na efekty bazowe
 • EBC musi utrzymywać obecną stymulację dla gospodarki

DE30 nieco spada w odpowiedzi na spadek rentowności (wzrost Bundów). Źródło: xStation5

Lagarde wskazuje na 3 warunki dla inflacji, które muszą być spełnione, aby rozważać podwyżkę stóp procentowych:

 • prognoza inflacji 2% na długo przed końcem okresu prognozy
 • inflacja stabilna na poziomie 2% lub wyżej po osiągnięciu celu w prognozach (w dalszej części horyzontu prognozy
 • inflacja nie może być poniżej 2%, aby stopy procentowe wzrosły, inflacja w średnim terminie musi być na poziomie 2%
 • inflacja 2% w prognozach musi być osiągnięta przynajmniej w połowie okresu prognozy

Lagarde dalej podkreśla, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie przez dłuższy czas. Mówi, że nowe wytyczne nie oznaczają "nisko na dłużej", ale nie chce, aby doprowadzić do zacieśniania polityki monetarnej zbyt wcześnie. Lagarde podkreśla słowo "cierpliwość". EBC nie rozważał na razie dalszych losów PEPP.  

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót