Krach na rosyjskiej giełdzie – rynki dyskontują wojnę

18:00 24 stycznia 2022

Obecnie widzimy, że na rynku mamy już nie tylko obawy związane z inflacją i wyższymi stopami procentowymi, ale również konfliktem zbrojnym we wschodniej Europie. Temat jest już znany od wielu miesięcy i dotyczy potencjalnej inwazji Rosji na Ukrainę.

Geneza konfliktu

Warto przypomnieć, że cała sytuacja rozpoczęła się w 2014 roku za sprawą Rosji, która nie chciała, aby Ukraina po ówczesnych zmianach, w jeszcze większym stopniu zasymilowała się z Zachodem. Ostatecznie Rosja przejęła wtedy Krym, niemal bez wystrzelenia żadnej kuli. Z drugiej strony w dalszym ciągu toczą się walki z separatystami na wschodzie Ukrainy. Konflikt zaogniał się coraz bardziej, kiedy wskazano, że następnym krokiem będzie przyłączenie Ukrainy do NATO. Rosja starała się również walczyć na froncie gazu, nie tylko zakręcając kurek w rurociągu płynącym przez Ukrainę, ale również poprzez budowę nowego rurociągu przy dnie Bałtyku.

Ryzyko wojny

Pod koniec 2021 roku zaczęto spekulować, że Rosja będzie chciała w pełni zaatakować Ukrainę, m.in. w celu ochrony swoich obywateli w separatystycznych republikach oraz w celu obrony swoich interesów związanych z gazem, chociaż przede wszystkim, aby w kraju ustanowić nową władzę niechętną Zachodowi. Te informacje zostały potwierdzone poprzez to, że na granicy z Ukrainą przerzucono od 100 do nawet 150 tys. żołnierzy. Oczywiście wielu obserwatorów wskazuje na to, że wojna będzie prowadzona prawdopodobnie w trybie hybrydowym, tak jak od 2014 roku. Z drugiej strony taka mobilizacja wojsk jest zastanawiająca, choć jednocześnie może stanowić próbę pokazania siły i zmuszenie Zachodu do odwrócenia się od Ukrainy.

Odpowiedź Zachodu

Do tej pory na Rosję nakładane były jedynie sankcje, ale od pewnego czasu na Ukrainę dostarczana jest broń w dużej ilości, a zachodnie armie szkolą ukraińskich żołnierzy. Teraz dodatkowo NATO zapowiada zwiększenie ilości wojsk w krajach Europy Wschodniej oraz w krajach Bałtyckich. Stany Zjednoczone zapowiedziały wysłanie nawet 5 tys. wojsk, natomiast wojska NATO miałyby by wynosić w rejonie Ukrainy nawet 50 tys. żołnierzy. Chęć wysłania jednostek zapowiedziała m.in. Hiszpania, Holandia, Francja czy Dania. Oprócz tego w ten rejon mają być skierowane samoloty oraz statki.

Totalny odwrót na giełdzie

Obecna sytuacja na rynku rosyjskim jest zdecydowanie gorsza niż miało to miejsce podczas zajęcia Krymu. Wyprzedaż jest silniejsza, przy obecności względnie wysokich cen ropy. W 2014 cena notowana była jeszcze blisko 100 USD, ale w tym roku zaczęła się rónież mocna wyprzedaż. Teraz wyprzedaż na RUS50 (RTS) sięgnęła od szczytu niemal 35%. W 2014 roku spadek wyniósł niemal 30% w odpowiedzi na rosyjskie działania, choć wtedy ożywienie nastąpiło dosyć szybko.

Spadki na RUS50 są już niemal w 2/3 takie jak podczas uderzenia pandemii, chociaż do tej pory nie doszło do jeszcze do rozpoczęcia żadnych działań. Źródło: xStation5

Odpowiedź Rosji

Rosja chce oczywiście wycofania się NATO z chęci przyłączenia Ukrainy do Paktu. Rosja wie, że w przypadku bierności, kolejnym krokiem może być większa europeizacja Ukrainy, co może doprowadzić do kompletnego zawieszenia wpływów w tym kraju. Kraje zachodnie zapowiadają mocne sankcje czy udział żołnierzy. Oczywiście na ten moment nie zadeklarowano wejścia wojsk sojuszu na Ukrainę w celu stabilizacji czy pomocy w przypadku wystąpienia faktycznej inwazji. Oczywiście jedną z kluczowych kwestii w przypadku ataku Rosji na Ukrainę jest nie tylko wstrzymanie certyfikacji Nord Stream II, ale możliwe zawieszenie dostaw gazu do całej Europy!

Spółki w RTS

Warto zwrócić uwagę, żę dzisiaj w RTS (50 spółek) zyskuje zaledwie 1. Spółki które najmocniej tracą to te, które w największym stopniu mogą stracić w momencie nałożenia sankcji. Ozon to spółka zajmująca się m.in. płatnościami, Yandex zajmuje się usługami w Internecie, Aeroflot to spółka lotnicza, natomiast Sistema to spółka inwestycyjna. Sankcje oznaczają praktycznie uniemożliwienie działania tych spółek na rynkach zagranicznych, czy nawet możliwość zablokowania działalności w kraju. Poprzez ADR mamy możliwość handlu na wybranych rosyjskich spółkach: OZON.US czy YNDX.US.

Dzisiaj traciły niemal wszystkie spółki w indeksie RTS. Spadki były naprawdę silne, a indeks znalazł się najniżej od listopada 2020 roku. Źródło: Bloomberg

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót