Kurs Asbisu rośnie po rekordowych wynikach za grudzień

13:51 21 stycznia 2022

Spółka Asbis Enterprises (ASB.PL) wygenerowała w grudniu 2021 roku rekordowe 497 mln USD przychodów, czyli o 16% więcej względem roku ubiegłego, kiedy to spółka odnotowała 343 mln USD przychodów. Na przestrzeni całego 2021 roku, spółka wygenerowała łącznie ponad 3 mld USD przychodów. Inwestorzy szybko zareagowali na tak dobre wyniki spółki i obecnie walory firmy zyskują o ponad 4%. Przedsiębiorstwo jest jednym z czołowych w dostawców oraz deweloperów produktów i rozwiązań IT na rynkach Europy, Afryki oraz Bliskiego Wschodu.

Jak napominał członek zarządu spółki oraz jej Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich, Pan Costas Tziamalis: „Oficjalnie dołączyliśmy właśnie do prestiżowego grona spółek, które notują roczne przychody na poziomie 3 miliardów USD. To dla nas duże osiągnięcie, z którego wszyscy jesteśmy dumni. Miniony rok była dla nas nadzwyczajny. Odnotowaliśmy nie tylko rekordowe przychody, był to też rok wyjątkowy pod względem zyskowności. Umocniliśmy naszą obecność na wszystkich rynkach, na których prowadzimy działalność, wszystkie linie produktowe znacznie urosły. Inwestujemy też aktywnie w alternatywne źródła przychodów, dywersyfikujemy przychody, dlatego czujemy się pewnie myśląc o przyszłości”. 

Firma nie traci momentum i komentuje, że sam początek 2022 roku ma być dla spółki bardzo dobry i optymistyczny. 

Wykres spółki Asbis Enterprises (ASB.PL), interwał D1. Od sierpnia 2021 roku spółka zaczęła zatrzymywać swoje długoterminowe, bycze momentum i od tego czasu akcje spółki znajdują się w trendzie spadkowym. Obecnie jednak spadki przyspieszyły i wybiły się poniżej swoich lokalnych wsparć. Dzisiejsza sesja przyniosła lekkie odreagowanie i notowania zaczęły zmierzać w kierunku oporu wyznaczonego przez mierzenie 23,6% Fibo. Jeśli natomiast strona podażowa zaneguje ten ruch, spadki mogą przyspieszyć w okolice 16 zł za akcję. Źródło: xStation 5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót