Mabion zyskuje pomimo straty finansowej

11:17 16 września 2021

Mabiion otwiera się dzisiaj luką wzrostową i kontynuuje odbicie z ostatnich dni, po publikacji raportu finansowego za II kwartał tego roku. Spółka pokazuje stratę netto na poziomie 2,5 mln zł wobec niemal 11 mln zł straty w analogicznym okresie rok temu. Strata operacyjna wyniosła 4,43 mln wobec 12,35 mln rok wcześniej. Przychody z usług badań i rozwoju to 1,59 mln zł wobec braku przychodów rok wcześniej. Jest to jednak poprawa wyników - w I połowie roku spółka zanotowała ponad 19,5 mln straty netto, natomiast w zeszłym roku w analogicznym okresie było to niemal 31 mln zł. 

Spółka ponosi duże koszty związane z wydatkami R&D na rozwój leku Mabion CD20. Spółka podała, że lek jest na ostatnim etapie przygotowań do badania klinicznego, które ma już prowadzić do złożenia wniosku o rejestracje i dopuszczenia leku do obrotu, co może stać się w drugiej części przyszłego roku. 

Oczywiście to jednak nie wszystko. Mabion jest powiązany umową z firmą Novavax. Mabion ma rozpocząć produkcję antygenu do szczepionki Novavax w skali komercyjnej. Wcześniej spółka zrealizowała zamówienie z marca w niemal 90%. Jak widać spółka radzi sobie w ostatnim czasie całkiem nieźle, biorąc pod uwagę inne spółki "covidowe", które znalazły się w centrum zainteresowania inwestorów w zeszłym roku. 

Źródło: xStation5

 

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót