MAKRO: Wnioski dla bezrobotnych w USA najniżej od kwietnia!

16:26 29 września 2022

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła o 16 tys. do 193 tys. w tygodniu zakończonym 24 września, znacznie poniżej prognozowanych 215 tys. W ujęciu niewyrównanym sezonowo, wstępne wnioski spadły o 12 642 do 156 060, przy czym znaczące spadki odnotowano w Michigan (-5 674), New Jersey (-1 521) i Nowym Jorku (-1 266). 4-tygodniowa średnia ruchoma, która usuwa zmienność w ujęciu tygodniowym osunęła się o 8,750 wobec poziomów z zeszłego tygodnia i wynosi 207 tys.

Wnioski kontynuowane spadły do trzymiesięcznego minimum 1347 tys. w tygodniu kończącym się 17 września w porównaniu z 1376 tys. w poprzednim tygodniu. Gospodarka spowalnia, ale firmy nadal utrzymują pracowników w obliczu zmiany charakteru siły roboczej. Współczynnik aktywności zawodowej pozostaje o jeden pełny punkt procentowy poniżej poziomu sprzed pandemii.

Claimsy osiągnęły najniższy poziom od końca kwietnia 2022 roku pomimo kilku podwyżek stóp, dlatego spodziewane jest dalsze zacieśnienie. Źródło: Departament Pracy USA

Dzisiejszy raport wskazuje na coraz ciaśniejszy rynek pracy i dodał jeszcze więcej miejsca na podwyżki stóp procentowych przez amerykański bank centralny. Prezes Fed z St Louis Bullard wspomniał również, że jobless claims są "super niskie", co jest niezbędne, aby uniknąć inflacji z lat 70. Pomimo odpornego rynku pracy widzi on wyższe ryzyko recesji, ale nie jest to wciąż scenariusz bazowy. Tymczasem ceny bazowe PCE za drugi kwartał zostały zrewidowane wyżej do 2,0% po wzroście o 1,3% w poprzednim kwartale, co zwiększyło obawy, że inflacja staje się jeszcze bardziej ugruntowana. To z kolei jeszcze bardziej pogorszyło nastroje na rynku. Na chwilę obecną wydaje się, że plan Jerome'a Powella dotyczący obniżenia inflacji poprzez schłodzenie rynku pracy nie zmierza w zadowalająco dobrym kierunku. 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót