Minutes FOMC oraz Powell cementują oczekiwania cięcia stóp

08:02 11 lipca 2019

Podsumowanie:

  • Minutes z ostatniego posiedzenia Fed „cementują” oczekiwania dotyczące cięcia stóp procentowych w tym miesiącu
  • Japoński jen umacnia się, dolar osłabia, rentowności w USA spadają po komentarzach Powella oraz minutes FOMC
  • BoJ wciąż musi utrzymywać stopy procentowe na ekstremalnie niskich poziomach, wskazuje były szef BoJ

Praktyczna pewność

Zarówno przesłuchanie Powella przed amerykańskim Kongresem, jak i minutes FOMC utwierdziły inwestorów w tym, że obniżka stóp procentowych w USA będzie miała miejsce w tym miesiącu. Wielu członków banku wskazało na duże szans ena cięcie stóp procentowych w związku z rosnącymi niepewnościami oraz ryzykiem osłabienia gospodarki. W rezultacie większość oczekuje bardziej akomodacyjnej polityki monetarnej w najbliższym terminie. Z drugiej strony część członków nie podzielała takich opinii wskazując, że obniżka stóp doprowadziłaby do nierówności finansowych. Od strony inflacyjnej bankierzy wskazali, że powinna ona zniżkować, co wzmacnia prawdopodobieństwo cięcia.

Warto jednak wspomnieć o tym, że rynek widzi szanse na cięcie na poziomie 50 punktów bazowych. Taki ruch mógłby oznaczać panikę ze strony Fed i niekoniecznie doprowadzić do oczekiwanych ruchów na rynkach finansowych. Tak czy inaczej dolar osłabił się na rynku, natomiast indeks S&P 500 zamknął się pierwszy raz w historii powyżej 3000 punktów.

 

 

Indeks S&P 500 zamyka się w połowie tygodnia powyżej 3000 punktów, pierwszy raz w historii. Technicznie moglibyśmy szukać kolejnego celu w postaci zniesienia 150% ostatniej dużej fali spadkowej z maja. Warto jednak pamiętać, że zaczyna się sezon wyników, w stosunku do którego mamy dosyć mieszane oczekiwania, które mogą doprowadzić do zwiększonej zmienności. Źródło: xStation5

BoJ pozostanie gołębi

Według Kazuo Mooma, byłego szefa Banku japonii, ten powinien utrzymać swoją politykę ekstremalnie niskich stóp procentowych. Dodał on, że dalsze wytyczne dotyczące polityki monetarnej będą dotyczyć prognoz ekonomicznych, które będą opublikowane na dzień przed decyzją Fed. Wobec tego BoJ może przedłużyć swoje oczekiwania dotyczące osiągnięcia celu inflacyjnego nawet o 6 miesięcy. W tym momencie jednak dla jena polityka monetarna ma ograniczone znaczenie, gdyż waluta ta reaguje na doniesienia dotyczące m.in. globalnego spowolnienia czy kwestii handlowych. Patrząc z perspektywy długiego terminu, jen pozostaje znacząco poniżej swojej wartości godziwej, bazując na realnym kursie ważonym handlem.

 

USDJPY znajduje się blisko ważnej linii trendu wzrostowego. Najbliższe posiedzenia banków centralnych BoJ oraz Fed zadecydują o dalszym kierunku na parze. Źródło: xStation5

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót