Mniejszy spadek zamówień na dobra trwałe, większy spadek PKB, mieszane claimsy

14:36 28 maja 2020

Dzisiaj o godzinie 14:30 poznaliśmy dane dotyczące zamówień na dobra trwałe w Stanach Zjednoczonych. Dane wypadły lepiej od rynkowych oczekiwań, przede wszystkim patrząc na wartości bazowe. 

  • Zamówienia bazowe za kwiecień spadły o 7,4% m/m przy oczekiwaniu spadku na poziomie 14% m/m. W marcu zamówienia bazowe spadły o 1,7% m/m. 
  • Zamówienia na wszystkie środki trwałe spadają o 17,2% m/m przy oczekiwaniu spadku na poziomie 19% m/m, natomiast poptrzednio zamówienia spadł o 16,6% m/m

Oprócz tego poznaliśmy rówież dane dotyczące wniosków  zasiłek dla bezrobotnych. W tym wypadku dane wypadły mieszanie. Wstępne wnioski wypadły na poziomie 2,123 mln przy oczekiwaniu 2,1 mln oraz przy poprzednim poziomie 2,446 mln. Z kolei wnioski kontynuowane spadły! W tym wypadku dane wyniosły 21 mln przy oczekiwaniu 25,75 mln oraz przy poprzednim poziomie 24,9 mln. 

To jednak nie koniec. Poznaliśmy również drugi odczyt danych PKB z USA. Spadek gospodarczy w Q1 okazał się być głębszy i wyniósł 5%, zamiast oczekiwanych 4,8% (odczyt pierwszy). Deflator wypada lepiej od oczekiwań na poziomie 1,6% przy oczekiwaniu 1,4%. 

EURUSD pozostaje wysoko po publikacji całej paczki danych z USA i próbuje wybić się z konsolidacji ograniczonej od góry poziomem 1,1030. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót