Na jakie rynki zwrócić uwagę w przyszłym tygodniu? (14.01.2022)

18:00 14 stycznia 2022

Komentarze członków Fed były główną siłą napędową ruchów na światowych rynkach w tym tygodniu. Podczas gdy wypowiedzi przedstawicieli Fed zawsze będą w centrum uwagi rynku, są również inne wydarzenia zaplanowane na najbliższy tydzień, które będą przyciągać uwagę inwestorów. Koniecznie zwróćcie uwagę na US100, EURJPY i USDTRY w nadchodzącym tygodniu! 

US100

Nasdaq-100 (US100) był jednym z najgorzej radzących sobie indeksów na Wall Street w tym tygodniu. Ruch wzrostowy z początku tygodnia został zniwelowany, ponieważ coraz bardziej jastrzębie stanowisko członków Fed negatywnie odbiło się na perspektywach dla spółek technologicznych. Indeksowi US100 grozi bardziej zdecydowane przebicie poniżej wsparcia 15 550 pkt. Sezon wyników na Wall Street powoli się rozpoczyna, a Netflix będzie jednym z pierwszych członków indeksu Nasdaq-100, który przedstawi wyniki po zamknięciu czwartkowej sesji w przyszłym tygodniu. Czy jednak wystarczą one do wyrwania się z ponurej sytuacji wywołanej zacieśnieniem polityki pieniężnej?

EURJPY

Bank Japonii ma ogłosić decyzję w sprawie polityki monetarnej we wtorek podczas sesji azjatyckiej. Nie oczekuje się zmiany stóp, ale ekonomiści widzą szansę na to, że BoJ po raz pierwszy od 2014 roku skoryguje swój pogląd na ryzyko inflacyjne, co będzie miało wpływ na jego przyszłe decyzje polityczne. W przyszłym tygodniu (czwartek, 13:30) mają zsotać również opublikowane minutki EBC. EBC ogłosił rozszerzenie programu APP na ostatnim posiedzeniu i wyraził obawy o ryzyko dla wzrostu gospodarczego. EURJPY wycofał się w tym tygodniu z powodu nieudanego wybicia powyżej strefy 131,40.

USDTRY

Sytuacja na rynku tureckiej liry ustabilizowała się po burzliwej końcówce 2021 roku. Jednakże, podwyższona zmienność może powrócić na rynek TRY w przyszłym tygodniu, gdyż CBRT ma ogłosić swoją kolejną decyzję w sprawie polityki monetarnej w czwartek o 12:00. Rynki oczekują, że tureccy bankierzy centralni pozostawią tym razem stopy bez zmian, po tym jak ogłosili, że przestrzeń do dalszych obniżek stóp może się wyczerpać. USDTRY poruszał się ostatnio w trendzie bocznym w okolicy poziomu 13,60. Pod koniec tego tygodnia notowania pary walutowej nieznacznie się ożywiły, ale ruchy nie były tak duże jak w grudniu.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót