Na jakie rynki zwrócić uwagę w przyszłym tygodniu? (20.05.2022)

18:25 20 maja 2022

Zmienność na rynkach finansowych w tym tygodniu była naprawdę imponująca. Masowa wyprzedaż na Wall Street przypomniała inwestorom o niepewnych perspektywach gospodarczych. Nachodzący tydzień będzie w większym stopniu poświęcony bankom centralnym, ze względu na publikację minutek FOMC z poprzedniego posiedzenia i oczekiwaną podwyżkę stóp procentowych o 50 pb przez RBNZ. Oprócz tego inwestorzy będą oczekiwać na publikację wstępnych wskaźników PMI za maj. W przyszłym tygodniu warto obserwować DE30, GOLD i NZDUSD.

DE30

W tym tygodniu handel na europejskich giełdach był bardzo zmienny. Indeksy na Starym Kontynencie zyskiwały na początku poprzedniego tygodnia, ale później nastąpiła silna wyprzedaż. Inwestorzy w dalszym ciągu obawiają się o perspektywy gospodarcze, w szczególności w obliczu dalej rosnącej inflacji oraz niepewności dotyczącej wojny w Ukrainie. Aktualne informacje na temat nastrojów w gospodarce zostaną przedstawione we wtorek wraz z publikacją wstępnych wskaźników PMI za maj. Najmocniej śledzone będą dane z Francji i Niemiec, a te zostaną opublikowane odpowiednio o godz. 9:15 i 9:30. Trudno ocenić, jaka może być reakcja na te publikacje, choć w tym momencie oczekiwania rynkowe wskazują na niewielkie spadki obu wskaźników dla obu gospodarek.

GOLD

Minutes FOMC z majowego posiedzenia zostanie opublikowane w środę o godz. 20:00 czasu polskiego. Jak zawsze wydarzenie to będzie uważnie obserwowane przez uczestników rynku, zwłaszcza że będzie dotyczyło to posiedzenia, na którym podniesiono stopy o 50 pb oraz ogłoszono rozpoczęcie programu redukcji bilansu aktywów. Protokół z tego spotkania może dostarczyć nieco więcej szczegółów na temat ewentualnych przyszłych planów przyspieszenia normalizacji polityki monetarnej. Jednak w kontekście szybko zmieniającego się krajobrazu gospodarczego, to wystąpienia członków Fed mogą dać lepsze zrozumienie perspektyw dla przyszłej polityki Rezerwy Federalnej. Ostatnia decyzja Fed doprowadziła do odbicia cen złota oraz EURUSD, ale był to jedynie krótkotrwały ruch, po których nastąpił szereg wyprzedaży na indeksach.

NZDUSD

Bank Rezerw Nowej Zelandii ma ogłosić swoją kolejną decyzję w sprawie polityki monetarnej w środę o 4:00 nad ranem czasu polskiego. Oczekuje się, że RBNZ nie tylko dokona piątej z rzędu podwyżki stóp procentowych, ale również drugiej z rzędu podwyżki o 50 punktów bazowych. Spowodowałoby to wzrost stopy kasowej do 2,00% - najwyższego poziomu od połowy 2019 roku. Jednak podwyżka ta jest już w dużej mierze wyceniona i potrzebne byłyby jastrzębie wskazówki, aby zapewnić więcej paliwa dla odbicia NZDUSD. Rynek wycenia stopę kasową na poziomie 3,25% do końca roku, ale nie oznacza to, że RBNZ również podziela ten pogląd.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót