Na jakie rynki zwrócić uwagę w przyszłym tygodniu? (27.01.2023)

19:55 27 stycznia 2023

Nadchodzący tydzień prawdopodobnie będzie jak dotąd najbardziej intensywnym tygodniem 2023 roku. Inwestorzy nie tylko poznają decyzje Fed, EBC i BoE, ale także będą mieli okazję przyjrzeć się najnowszym danym z rynku pracy w USA. Na dodatek sezon wyników na Wall Street jest w pełnym rozkwicie, a nadchodzący tydzień przyniesie publikacje raportów o wynikach za IV kwartał od Meta Platforms, Apple, Amazon i Alphabet. W nadchodzącym tygodniu warto śledzić więc notowania USDJPY, EURGBP i US100!

USDJPY

W przyszłym tygodniu zostaną opublikowane kluczowe dane ze Stanów Zjednoczonych. Uwaga będzie skupiona głównie na decyzji FOMC w środę o 20:00. Oczekuje się, że bank centralny USA zwolni tempo podwyżek stóp do 25 punktów bazowych. Oprócz decyzji FOMC, w tym tygodniu w środę o 13:15 zostanie opublikowany raport ADP o zatrudnieniu w styczniu, natomiast raport NFP zostanie opublikowany dzień później - w piątek o 14:30. Wszystkie te wydarzenia są zazwyczaj wydarzeniami wiążącymi się z wysoką zmiennością USD i USDJPY jest parą, na której można oczekiwać reakcji.

EURGBP

Podczas gdy decyzja w sprawie stóp FOMC jest kluczowym wydarzeniem tygodnia, nie jest to jedyna decyzja w sprawie stóp z głównego banku centralnego zaplanowana na ten tydzień. Inwestorzy poznają również decyzje Banku Anglii (czwartek, 13:00) oraz Europejskiego Banku Centralnego (czwartek, 14:15). Jeśli chodzi o EBC, ekonomiści i rynek pieniężny przewidują ruch o 50 punktów bazowych. W przypadku BoE sytuacja jest mniej jasna - ekonomiści przewidują ruch o 50 pb, podczas gdy rynek pieniężny jest podzielony 50-50 pomiędzy ruchami o 25 i 50 pb. Oznacza to, że istnieje możliwość niespodzianki i wzrostu zmienności na EURGBP.

US100

Wyniki spółek technologicznych opublikowane w zeszłym tygodniu okazały się mieszane - podczas gdy Tesla zaskoczyła na plus, raporty innych spółek (Microsoft, Intel i IBM) wskazywały na borykanie się z problemami. W przyszłym tygodniu pojawią się raporty 4 amerykańskich mega spółek technologicznych - Meta Platforms w środę oraz Apple, Amazon i Alphabet w czwartek. Jak to zwykle bywa w przypadku tych spółek - wszystkie raporty zostaną opublikowane po zamknięciu sesji na Wall Street. Technologiczny indeks Nasdaq-100 (US100) osiągnął w zeszłym tygodniu najwyższy poziom od połowy grudnia, a raporty mega tech mogą dostarczyć paliwa do dalszej zwyżki.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót