Nie będzie ratunku Evergrande?

09:52 17 września 2021

Global Times wskazuje, że chińskie władze nie chcą zdecydować się na pomoc finansową dla spółki Evergrande. Przypomnijmy, że jest to jeden z największych deweloperów na świecie. Upadek tej spółki może mieć wpływ nie tylko na gospodarkę i giełdę w Chinach, ale również na cały świat. Niektórzy zaczynają nawet porównywać obecną sytuację do upadku Lehman Brothers. 

Ostatnie wyliczenia mówią, że spółka ma już ponad 300 mld dolarów długu, dlatego bankructwo tej firmy może mieć gigantyczne konsekwencje dla sektora finansowego w Chinach oraz na świecie. Oczywiście wpłynęłoby to nie tylko na giełdę ale również na rynek surowców, przede wszystkim na miedź czy aluminium, które wykorzystywane są w szerokiej skali w sektorze kosntrukcyjnym. 

Z drugiej strony JP Morgan wskazuje, że chińskie władze miały rozmawiać już z bankami, które są wierzycielami spółki. Jednocześnie jednak mówi się o tym, że władze chcą zrobić przykład ze spółki, jak nie należy prowadzić biznesu. Rząd dysponuje oczywiście odpowiednimi środkami, aby powstrzymąc ewentualne bankructwo spółki. 

Jak widać chiński rynek od dłuższego czasu znajduje się w totalnym odwrocie w porównaniu do innych rynków azjatyckich. CHNComp znajduje się 7% od dołka z marca zeszłego roku oraz 15% od dołka z 2015 roku. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót