Nowe ograniczenia w Polsce, które branże na tym zyskają, a które stracą?

17:41 15 października 2020

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier i minister zdrowia przedstawili dalsze działania rządu odnośnie rozprzestrzeniające się pandemii koronawirusa. Wprowadzone zostały nowe ograniczenia strefach żółtej i czerwonej, część z nich zacznie obowiązywać od 17 października czyli już od soboty.

W strefie żółtej, którą objęty jest już cały kraj, zgromadzenia publiczne zostały ograniczone do 25 osób z kolei wesela czy imprezy okolicznościowe do 20 osób (od 19 października). Ograniczenia dotyczą także miedzy innymi działalności gastronomicznej, restauracje mają być otwarte w godzinach od 6:00 do 21:00 .Z kolei w transporcie publicznym dostępnych ma być 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich miejsc.

W strefie czerwonej ograniczenia są jeszcze bardziej dotkliwe, wesela czy inne imprezy okolicznościowe są całkowicie zakazane. Jeśli chodzi natomiast o uroczystości religijne, tutaj ograniczenia wynoszą jedną osobę na 7 metrów kwadratowych.Z kolei zgromadzenia publiczne zostały ograniczone do 10 osób. W obu strefach zawieszona ma zostać także działalność basenów w aquaparków w czy siłowni.

Wprowadzenie nowych ograniczeń może doprowadzić do pogłębienia spadków na warszawskim parkiecie. Ucierpieć mogą przede wszystkim spółki związane z branżą gastronomiczną (np. Amrest), czy turystyczno-hotelarską (np. Rainbow Tours). Zamknięte mają zostać także baseny, siłownie, dlatego spółki takie jak np. Benefit Systems ponownie mogą znaleźć się pod presją. Z drugiej strony, zyskać mogą firmy z branży medycznej, czy te oferujące swoje usługi online.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót