NZD traci po ważnym oświadczeniu RBNZ❗

08:57 24 maja 2023

NZDUSD traci 1,6%, a rentowności obligacji schodzą na 6-miesięczne minima wobec decyzji o zakończeniu cyklu podwyżek 🏛

Na rynku FX, oprócz funta, który reaguje na wyższe od oczekiwań dane inflacyjne z Wielkiej Brytanii, rolę dominującą pełni dzisiaj dolar nowozelandzki, który tonie pod naporem dzisiejszej decyzji RBNZ oraz komentarzy bankierów centralnych. Zdaniem kluczowym podczas całego posiedzenia było stwierdzenie, że podwyżki stóp nie będą już konieczne w celu walki z inflacji, a więc RBNZ jako pierwszy ze znaczących banków centralnych na świecie zatrzymał cykl podwyżek stóp. 

Nowozelandzki bank centralny podniósł stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego, do poziomu 5,5% (zgodnie z oczekiwaniami). Prognozy banku centralnego pokazują, że OFR osiągnęło już szczyt, a obniżki rozpoczną się w trzecim kwartale 2024 roku. W następstwie tych informacji rentowności dwulatków NZD spadły najbardziej od 6 miesięcy. 

"Komitet jest przekonany, że przy utrzymaniu stóp procentowych na restrykcyjnym poziomie przez pewien czas, inflacja cen konsumenckich powróci do zakresu docelowego wynoszącego 1-3% rocznie" - powiedział RBNZ. "Oczekuje się, że inflacja będzie nadal maleć od swojego szczytu, a wraz z nią wskaźniki oczekiwań inflacyjnych". W pierwszym kwartale inflacja spowolniła do 6,7%, a bank centralny przewiduje, że powróci do zakresu docelowego do trzeciego kwartału przyszłego roku. Dzisiejsza decyzja została przegłosowana w strukturze 5-2 (5 członków opowiedziało się za podwyżką; 2 za utrzymaniem stóp). W komentarzu po decyzji dodano, ze Komitet jest pewny. że cykl podwyżek opanował presję inflacyjną.

Skala dzisiejszych wyprzedaży jest ogromna, niemniej w tym notowane były już spadki o podobnej magnitudzie. Źródło: BloombergPara NZDUSD traci w chwili obecnej ponad 1,7% w obliczu wiadomości o końcu cyklu podwyżek stóp w Nowej Zelandii. Para testuje w chwili obecnej wsparcie wyznaczone przez minima z marca oraz kwietnia 2023 roku, które dodatkowe wzmocnione jest przez 50- dniową wykładniczą, średnią kroczącą (niebieska krzywa). Źródło: xStation5 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót