Photon Energy mocno w górę po przedstawieniu długoterminowej strategii

10:28 10 czerwca 2021

Walory Photon Energy (PEN.PL), spółki notowanej na rynku głównym GPW, zyskują dziś ponad 10%. Spółka z branży fotowoltaicznej z siedzibą w Holandii przedstawiła kluczowe założenia swojej długoterminowej strategii - inwestorom najwidoczniej spodobały się optymistyczne szacunki grupy. Photon Energy prognozuje, że EBITDA do 2024 roku wzrośnie pięciokrotnie w porównaniu do 2020 roku. Zarząd planuje zwiększyć moc portfela własnych elektrowni fotowoltaicznych z aktualnych 74,7 MWp, do co najmniej 600 MWp

Kurs akcji dokonał dziś wybicia linii trendu spadkowego, która zbiega się obecnie z 200-dniową średnią kroczącą (pomarańczowa linia). Cena przystąpiła również do testowania 100-dniowej średniej kroczącej (zielona linia). Lokalne szczyty ze stycznia 2021 znajdują się nieznacznie poniżej poziomu 16 PLN. Kurs akcji wciąż znajduje się istotnie poniżej historycznych szczytów z lipca 2020, gdy miał miejsce rajd wzrostowy na licznych spółkach z NewConnect (wtedy spółka była jeszcze notowana na NewConnect, ale notowania zostały już przeniesione na rynek główny GPW) - kursy wielu z nich wspięły się wówczas na astronomicznie wysokie poziomy. 

Źródło: xStation5

___________________________________________________________________

Jak zabezpieczyć swój portfel akcji przed spadkami? Obejrzyj poniższe wideo i przygotuj się na każdą ewentualność.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót