PILNE: Bank Anglii podwyższa stopy o 25 punktów bazowych!

14:00 3 lutego 2022

Bank Anglii zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami zdecydował się na kolejną podwyżkę stóp procentowych. Główna stopa proc. wzrosła z 0,25% do 0,5%. Jastrzębi ruch ze strony banku jest oczywiście tłumaczony rosnącą inflacją. Decyzja za podwyżką była jednogłośna, 9 członków opowiedziało się za podwyżką, jednak 4 członków opowiadało się nawet za podwyżką o 50 punktów bazowych (do 0,75%). 

W pierwszej reakcji po decyzji możemy obserwować pozytywną reakcję na funcie brytyjskim.

Prezes BoE - Bailey, będzie przemawiał o godzinie 15:15.

Ciekawie wygląda sytuacja techniczna na parze EURGBP, która znalazła się na lokalnych minimach. Notowania zmierzają aktualnie w stronę kluczowego wsparcia przy 0,8280, gdzie znajdują się minima z 2019 i 2020 roku. Na ten poziom zwracaliśmy uwagę w porannym webinarium.

EURGBP interwał H1. Źródło: xStation5

Aktualnie rynek wycenia jescze 4 podwyżki stóp w 2022 roku. Jeśli chodzi o prognozy, MPC widzi szczyt inflacji w okolicach 7,25% w kwietniu, wobec 5% poprzednio. Rada spodziewa się inflacji CPI w 2022 r. na poziomie 5,75%, wobec 3,5% w listopadzie. Bankierzy powiedzieli, że "umiarkowane zacieśnienie" jest prawdopodobne w nadchodzących miesiącach. Bank planuje pełne wycofanie się programu skupu aktywów, gdy stopa bazowa osiągnie 1%.

Źródło: Bloomberg

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót