PILNE: Dolar zniżkuje, inflacja w USA poniżej oczekiwań

14:35 14 września 2021

Poznaliśmy właśnie odczyt sierpniowej inflacji CPI ze Stanów Zjednoczonych. Wzrost cen spowolnił względem ubiegłego miesiąca i jednocześnie większość wskaźników (3 z 4) była niższa od oczekiwań rynku (poza CPI headline w ujęciu rocznym). Spadek inflacji bazowej w ujęciu rocznym z 4,3% do 4,0% jest dosyć istotny, podobna sytuacja ma miejsce w ujęciu miesięcznym. 

Inflacja CPI w sierpniu:

  • 5,3% r/r (oczekiwania: 5,3% r/r)

  • 0,3% m/m (oczekiwania: 0,4% m/m)

Inflacja bazowa CPI w sierpniu:

  • 4,0% r/r (oczekiwania: 4,2% r/r)

  • 0,1% m/m (oczekiwania: 0,3% m/m)

Patrząc na amerykańską inflacją w szerokim ujęciu, widać, że wzrost cen spowolnił. Źródło: Macrobond, XTB

Spadek inflacji bazowej wynika m.in. z niższego wzrostu cen używanych samochodów. W sierpniu wzrosły "tylko" o 31,9% r/r względem ponad 40% w lipcu...  Źródło: Macrobond, XTB

Jak wygląda reakcja na rynkach? Dolar osłabia się, a w ślad za słabszą walutą USA ceny złota rosną. Kontrakty futures na amerykańskie indeksy wzrosły tuż po odczycie. 

EURUSD odbił dziś od wsparcia 1,1800. Tuż po odczycie inflacji kurs głównej pary walutowej rośnie i przebija linię trendu spadkowego na interwale H1. Testowana jest 200-godzinna średnia krocząca. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót