PILNE: EBC podnosi zgodnie z oczekiwaniami. Euro pod lekką presją

15:15 2 lutego 2023

Stopa depozytowa podniesiona do 2,5%, zgodnie z oczekiwaniami, przy poprzednim poziomie 2,0%. 

Pozostałe stopy również podniesione o 50 pb. Co w komunikacie:

  • Bank zamierza dalej podnosić stopy procentowe
  • Kolejne ruchy będą zależały od danych. Decyzje podejmowane z posiedzenia na posiedzenie
  • Portfolio APP będzie redukowane od marca, w tempie 15 mld do końca Q2
  • TPI jest cały czas dostępne w przypadku wystąpienia problemów związanych ze spreadami (czy to oznacza dalsze mocniejsze podwyżki?)
  • EBC musi dalej podnosić znacząco, w stałym tempie
  • EBC zamierza podnieść w marcu o 50 pb
  • REstrykcyjne stopy w dłuższym terminie zredukują inflację

Jest jastrzębio, choć nie wydaje się, żeby było tak jastrzębio jak w grudniu. Jednocześnie jednak warto pamiętać, że jastrzębi ton w grudniu przyniosła przede wszystkim Lagarde. Choć reakcja na euro jest mieszana to jednak ton komunikatowi nada z pewnością szefowa. 

Euro traci w śladzie za niemieckimi bundami (które zyskują). EURUSD wybija dołki z dzisiejszego poranka. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót