PILNE: EBC utrzymuje politykę bez zmian, euro minimalnie w górę

13:46 21 stycznia 2021

Stopy procentowe w EMU bez zmian: stopa depozytowa na -0,5% oraz główna refinansowa na 0,00%. Co dalej? W zasadzie bez żadnych zmian:

  • EBC będzie kupował aktywa o wartości 20 mld EUR w ramach APP - bez zmian
  • EBC utrzymuje proram PEPP na poziomie 1,85 biliona euro - bez zmian
  • PEPP będzie kontynuowany przynajmniej do marca 2022 - bez zmian
  • PEPP będzie reinwestowany przynajmniej do końca 2023 roku
  • QE będzie kontynuowany na krótko przed pierwszą podwyżką stóp procentowych (kiedy to jednak będzie)
  • Stopy procentowe na obecnych lub niższych poziomach do momentu znacznego przyspieszenia inflacji
  • QE będzie reinwestowane na długo po pierwszej podwyżce
  • EBC będzie dostarczyał sporej płynności poprzez programy TLTRO
  • EBC gotowy do dostosowania swoich instrumentów

Komunikat w zasadzie bez zmian, bez odniesienia się do euro. Wobec tego euro zyskuje po publikacji decyzji i znajduje się w okolicach wczorajszych porannych szczytów. Czekamy na Lagarde! Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót