PILNE: Funt zmienny po decyzji BoE

13:03 5 sierpnia 2021

Zgodnie z oczekiwaniami BoE nie zmienia parametrów polityki monetarnej. Stopy procentowe bez zmian głosami 8 do 0. Z kolei Głosy dotyczące QE to utrzymanie stosunkiem głosów 7 do 1. Oczywiście brakuje jednego głosu, ze względu na odejście Haldane'a, który jeszcze nie został zastąpiony. Wydaje się, że brak nowych głosów za zmianą programu QE powinien być traktowany jako gołębi. 

Co w minutes oraz prognozach gospodarczych?

  • BoE widzi spadek inflacji w kierunku celu 2% w przyszłym roku
  • W IV kwartale inflacja CPI ma wzrosnąć do 4%
  • W Q4 PKB osiągnie poziom sprzed pandemii
  • Saunders głosuje przeciwko utrzymaniu QE, wskazuje na utrzymanie inflacji powyżej celu w perspektywie 2 oraz 3 lat
  • BoE wskazuje na możliwą potrzebę zacieśniania polityki monetarnej w okresie prognozy
  • BoE jak i reszta świata widzi inflację jako przejściową
  • BoE nie jest pewny co do skutku możliwego ograniczenia programu QE
  • Rozważenie redukcji programu QE będzie rozważone wtedy, kiedy rynku będą funkcjonowały normalnie
  • Redukcja bilansu możliwa w momencie powrotu stóp na poziomie 0,5% (aktualnie 0,1%)

W początkowej reakcji funt osłabiał się wobec braku zmian w stosunku głosów na temat programu QE. Niemniej w minutes mamy już dyskusję na temat tego, że będzie musiało dojść do redukcji programu QE. To spowodowało następne umocnienie funta. 10 minut po deyczji funt pozostaje blisko maksimów sprzed decyzji. Para pozostaje daleka od oporu na 1.40. 

Funt nieco osłabia się po decyzji, a następnie rośnie wobec oceny nieco jastrzębiego minutes. Ostatecznie jednak brak jest konkretnych zmian, co może zadecydować o słabości funta w dalszym terminie Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót