PILNE: Inflacja w Polsce znacznie przyspiesza

10:09 30 czerwca 2020

Wstępne dane dotyczące inflacji w Polsce pokazują, że w czerwcu wyniosła ona 3,3% r/r, wyraźnie powyżej oczekiwań wskazujących na 2,8% r/r przy poprzedniej wartości 2,9% r/r. Widać, że oczekiwano niewielkiego spowolnienia. Z drugiej strony pod względem miesięcznym oczekiwano wzrostu inflacji, choć ta wzrosła wyraźnie więcej. Miesięcznie inflacja przyspieszyła do 0,7% m/m przy oczekiwaniu 0,2% m/m oraz przy poprzedniej wartości -0,2% m/m. Nieco większa inflacja jest oznaką powolnego powrotu gospodarki na właściwe tory. Jest to również efekt niemal zerowych stóp procentowych oraz programu QE. Niemniej przy tak szybkim odbiciu może okazać się, że inflacja ponownie wyjdzie powyżej zakresu celu, który wynosi +/- 1 punkty procentowy od poziomu celu 2,5%. 

Złoty nie reaguje na dane i pozostaje dosyć słaby. Tak wysoka inflacja powoduje, że NBP nie ma raczej już powodów do dalszych obniżek. Przypomnijmy, że ostatnie cięcie było dla rynków zaskoczeniem i było uzasadniane niską presją cenową ze strony cen surowców. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót