PILNE: Inflacyjna mieszanka danych z Polski

10:17 20 maja 2022

Poznaliśmy właśnie szereg danych z Polski, które nie pokazują zbyt optymistycznego obrazu i wskazuja na to, że inflacja nie osiągnęła jeszcze szczytu. 

Przede wszystkim płace rosną aż o 14,1% r/r przy oczekiwaniach 12,6% r/r oraz przy poprzednim poziomie 12,4%. Jest to wzrost płac za kwiecień i pokazuje, że odrywające sie oczekiwania inflacyjne mają coraz większy wpływ na presję na wzrost płac. Zatrudnienie rośnie o 2,8% r/r, nieco powyżej oczekiwań 2,7% r/r oraz poprzedniego odczytu o 2,4% r/r. 

Produkcja przemysłowa zaskakuje negatywnie. Wzrost na poziomie 13% r/r przy oczekiwaniu wzrostu o 16,1% r/r oraz przy poprzednim odczycie 17,3% r/r. Jednak spory znak zapytania dają nam dane miesięczne, gdyż pokazują spadek o 11,3% m/m przy oczekiwaniu spadku o 10,9% m/m. Jednak spory spadek wynika z wysokiej bazy, gdyż w marcu produkcja wzrosła o 18,2% m/m. Do tego wszystkiego święta wielkanocne oraz krótszy miesiąc dopowadziły do spadku produkcji w ujęciu miesięcznym. 

Rośnie jednak inflacja producencka. W tym wypadku mamy wzrost o 23,3% r/r. Oczekiwano 20,4% r/r oraz poprzednio było to 20,0% r/r. W tym wypadku również może to nakładać dalszą presję na wzrost cen konsumenckich. 

USDPLN pozostaje stabilny po danych. Spadki na parze wynikały jednak przede wszystkim ze słabości dolara. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót