Pilne: Poprawa europejskich indeksów PMI

11:11 2 grudnia 2019

Dzisiejsze dane dotyczące indeksów PMI dla przemysłu z europejskich gospodarek napawają optymizmem. Poprawa widoczna jest nie tylko w gospodarkach ze strefy euro, ale również w takich jak Polska, Hiszpania czy Szwajcaria (w Szwecji niestety pogorszenie sytuacji). Niemniej najważniejsza wydaje się być obecnie poprawa sytuacji w strefie euro, choć skala poprawy nie jest bardzo duża.

We Włoszech obserwujemy w zasadzie spadek, choć mniejszy od oczekiwań do 47,6 punktów z poziomu 47,4 punktów przy oczekiwaniu spadku do 47,5 punktów. We Francji lekka poprawa do 51,7 punktów z poziomu 51,6 punktów. Największy skok widoczny był w Niemczech do 44,1 punktów z poziomu 43,8 punktów, który był odczytem wstępnym. Dla całej gospodarki EMU wskaźnik PMi dla przemysłu wyniósł 46,9 punktów, co było wzrostem z poziomu 46,6 punktów.

Dzięki dobrym danym oraz wcześniejszym dobrym nastrojom DAX wybija się wyraźnie powyżej 13300 punktów. Poziom ten stanowi górny poziom konsolidacji trwającej od 3 tygodni. Kolejnym oporem jest szczyt fałszywego wybicia z połowy poprzedniego miesiąca w okolicach 13800 punktów. Z drugiej strony zamknięcie obecnej świeczki poniżej wspomnianego poziomu 13300 punktów może doprowadzić do ponownego zanurkowania w okolice wsparcia przy 13140-13150 punktów. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót