PILNE: Potężny wzrost zatrudnienia w USA! Dolar zyskuje!

14:30 5 sierpnia 2022

Zmiana zatrudnienia: 528 tys. (oczekiwano: 250 tys.; poprzednio: 372 tys.)

Stopa bezrobocia: 3,5% (oczekiwano 3,6%; poprzednio: 3,6%)

Wzrost płac: 5,2%(oczekiwano: 4,9% r/r; poprzednio: 5,1% r/r)

Wzrost płac miesięczny: 0,5% (oczekiwano: 0,3%; poprzednio: 0,3%)

Dane absolutnie perfekcyjne dla gospodarki Stanów Zjednoczonych. Rynek pracy pozostaje bardzo mocny i zwiększa szanse na większą podwyżkę ze strony Fed. Bank centralny może mieć rację, że gospodarka USA z takimi danymi wcale nie znajduje się w recesji. Oczywiście mamy lekki wzrost liczby bezrobotnych, ale tempo zatrudniania i powrót osób na rynek też jest bardzo silny. 

Dane mocno pro-inflacyjne - płace rosną zdecydowanie szybciej, w szczególności w tempie miesięcznym. Najprawdopodobniej w najbliższym czasie zobaczymy pełną wycenę podwyżki o 75 pb w USA we wrześniu. 

W odpowiedzi obserwujemy zdecydowanie mocniejszego dolara na całej linii. Zdecydowanie najmocniejszy dolar jest w stosunku do jena, który traci do dolara ponad 1%. Złoto traci 1%, natomiast kontrakty na amerykańskie indeksy mocno spadają. 

Absolutnie świetne dane z amerykańskiego rynku pracy umacniają dolara. Wiele osób spekulowało, że sytuacja na rynku pracy się pogorszyła, ale tak jednak się nie stało. Źródło: xStation5

Fundusz płac w USA silnie rośnie, nie tylko za sprawą mocnego wzrostu samych płac, ale również ze wzglęu na liczbę nowo zatrudnionych. Źródło: Macrobond, XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót