PILNE: Rekordowy spadek PKB w USA, choć lepszy od oczekiwanego

14:34 30 lipca 2020

Odczyt na poziomie: -32,9% w tempie annualizowanym

Oczekiwano: -34,1%; poprzednio: -5,0%

Oprócz tego bardzo mocne rozczarowanie deflatorem. Spadek na poziomie 2,1%, przy oczekiwaniu pozytywnego odczytu 1,1% oraz przy poprzednim poziomie 1,6%. Indeks PCE bazowy spada o 1,1% w Q2 przy oczekiwaniu pozytywnego odczytu na poziomie 1,0% oraz przy poprzednim odczycie 1,7%. Konsumpcja prywatna jest głównym motorem spadku. Konsumpcja w Q2 spadła o 34,6%, przy oczekiwaniu 34,5%. Na rynku w zasadzie brak reakcji. Spadek PKB wypada blisko oczekiwań, zgodnie z modelami m.in. Fed z Atlanty. 

Co może być jednak ciekawsze dla rynku, to claimsy wyższe niż poprzednie na poziomie 1,434 mln przy poprzednim odczycie 1,422 mln. Wnioski wstępne wypadły jednak mniej od oczekiwanego poziomu 1,45 mln. Z kolei obserwujemy bardzo silny przyrost wniosków kontynuacyjnych. W tym wypadku obserwujemy odczyt na poziomie 17,018 mln przy oczekiwaniu 16,2 mln oraz przy poprzednim poziomie 16,151 mln. 

S&P 500 próbował się podnosić, ale napotkał barierę w postaci średniej 200 okresowej na wykresie M15. Warto przypomnieć, że po czerwcowym posiedzeniu Fed korekta na Wall Street sięgnęła ok. 6%. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót