PILNE: Rewizja PKB za Q1 w USA w górę! Claimsy wyraźnie w dół. USD zyskuje!

14:31 25 maja 2023
  • Odczyt na poziomie: (oczekiwano: 1,1%A; poprzednio: 1,1%A)]
  • Konsumpcja prywatna: 3,8% (oczekiwano: 3,7%; poprzednio: 3,7%)
  • Deflator PKB: 4,2% (oczekiwano: 4,0%; poprzednio: 4,0%)
  • Bazowy PCE kwartalny: 5,0% (oczekiwano: 4,9%; poprzednio: 4,9%)

Jest to rewizja pierwszego odczytu PKB, która wypada lepiej od oczekiwań. Z drugiej strony mamy też wyraźny wzrost deflatora PKB. Niemniej dane pokazują, że gospodarka w Q1 wcale nie wzrosła tak mało. 

Oprócz tego poznaliśmy dane dotyczące wniosków na zasiłek i indeks regionalny z Chicago. Dane pokazały się również od dobrej strony. Wnioski o zasiłek wypadły nisko, ale doszło też do wyraźnej rewizji w dół poprzedniego odczytu. Z kolei indeks regionalny z Chicago wychodzi na pozytywne terytorium. 

  • Claimsy: 229 tys. (oczekiwano: 245 tys.; poprzednio: 225 tys., rewizja z: 242 tys.)
  • Indeks aktywności z Chicago: 0,07 (oczekiwano: -0,2; poprzednio: -0,37, rewizja z -0,19)

Dolar w odpowiedzi zyskuje, co może mieć związek z większymi podstawami do kolejnej podwyżki ze strony Fed. 

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót