PILNE: Silny odczyt sprzedaży detalicznej z USA, dolar lekko zyskuje

14:36 16 września 2021

Raport dotyczący sprzedaży detalicznej z USA za sierpień okazał się pozytywną niespodzianką. Dane istotnie przewyższyły oczekiwania rynku. Przede wszystkim bardzo solidnie wypada bazowa sprzedaż detaliczna, która wzrosła aż o 1,8% m/m. Uwagę zwracają jednak rewizje za ubiegły miesiąc - odczyty silnie zrewidowano w dół.

Sprzedaż detaliczna (headline): 0,7% m/m

  • oczekiwania: -1,0% m/m

  • poprzednio: -1,8% m/m (rewizja w dół z -1,1% m/m)

Sprzedaż detaliczna (bazowa): 1,8% m/m

  • oczekiwania: -0,2% m/m

  • poprzednio: -1,0% m/m (rewizja w dół z -0,4% m/m)

Dolar oraz rentowności obligacji skarbowych USA rosną. Ceny metali szlachetnych zniżkują. Raport jest generalnie niekorzystny z perspektywy Fedu, gdyż zwolennicy rozpoczęcia taperingu otrzymali właśnie kolejny argument, który może sugerować konieczność ograniczenia skali QE. 

 

EURUSD lekko wzrósł po odczycie sprzedaży detalicznej z USA - reakcja na EURUSD jest raczej ograniczona, jednak warto pamiętać, że dolar silnie umacniał się już w pierwszej części dnia. Patrząc na interwał H4, kurs głównej pary walutowej sięga poziomów najniższych od końca sierpnia, zbliżając się do zniesienia Fibonacciego 61,8% fali wzrostowej rozpoczętej 20 sierpnia. 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót