Podsumowanie dnia – Bez poprawy sytuacji

19:55 21 maja 2020

Po wczorajszych silnych wzrostach na giełdach przychodzi zimny prysznic dla inwestorów. Dzisiaj na większości rynków notowane były spadki. Jest to powiązane z brakiem poprawy sytuacji pod względem pandemii. Warto wspomnieć, że wczoraj przyrost nowych przypadków wyniósł 100 tys. na całym świecie. Oczywiście krzywe nowych zachorowań na całym świecie ulegają wypłaszczeniu, ale do wyjścia z pandemii jest jeszcze daleka droga. Dochodzi do zadawania pytań, czy otwarcie gospodarek oraz luzowanie restrykcji społecznych nie przyszły zbyt wcześnie. Dodatkowo informacje gospodarcze oraz geopolityczne również nie nastrajają pozytywnie.

Przede wszystkim osłabieniu uległa retoryka pomiędzy Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi. USA cały czas oskarżają Chiny o różnego rodzaju działania: od tych związanych z koronawirusem, poprzez militarne, kończąc na tych związanych z umową handlową. Z drugiej strony Kudlow nieco ostudził napiętą sytuację, wskazując, że Chiny wywiążą się z postanowień porozumienia handlowego pierwszej fazy, które obecnie nie podlega negocjacji.

Warto wspomnieć o danych gospodarczych, które dzisiaj poznaliśmy. Z wielu gospodarek na świecie poznaliśmy odczyty indeksów PMI, wstępnie za maj. Indeksy pokazały odbicie w większości przypadków, ale pozostają one wciąż po negatywnej stronie. Oznacza to, że indeksy za maj wskazują wciąż na głęboką recesję. Indeksy z USA wypadły poniżej 40 punktów, gorzej w przypadku usług i Markit wskazuje na to, że spadek PKB w tempie annualizowanym w USA może sięgnąć w Q2 nawet 37%. Z takiego poziomu z pewnością zauważymy odbicie w drugiej części roku.

Wobec nieciekawych informacji obserwowaliśmy dzisiaj sporą wyprzedaż na giełdach. Spadki na Wall Street przekraczały 1%, ale zostały ograniczone do ok. 0,5% w przypadku większości indeksów. Spadki na DAXie były zdecydowanie głębsze, ale kontrakty wykazały później nieznaczne odbicie.

W przypadku danych sesja azjatycka przyniesie publikację sprzedaży detalicznej z Nowej Zelandii, a następnie dane dotyczące inflacji z Japonii.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót