Podsumowanie dnia – Byki wciąż napierają

19:17 3 sierpnia 2020

Końcówka zeszłego tygodnia była bardzo mieszana na rynkach. Wielu wieszczyło już kolejną korektę na rynkach. Z drugiej jednak strony świetne wyniki spółek technologicznych podbudowały nastroje i pokazały, że wzrosty na Wall Street wywołane są nie tylko stymulacją monetarną i fiskalną, ale również dobrymi wynikami finansowymi podmiotów giełdowych. Ten tydzień zaczyna się bardzo pozytywnie przy których wyznaczane są nowe rekordy. S&P 500 znajduje się najwyżej od lutego, natomiast Nasdaq wyznacza nowe historyczne szczyty.

Dobre nastroje to również efekt świetnych danych z USA. Indeks ISM z USA nie tylko rośnie w porównaniu do czerwca, ale również wypada znacząco powyżej oczekiwań. Co więcej struktura samego raportu ISM jest niezła, gdyż za wzrost odpowiada przede wszystkim znaczne odbicie nowych zamówień.

Koronawirus nie spowalnia, choć teoretycznie widać było pewne oznaki wypłaszczania w USA. Na Florydzie zanotowano najmniej przypadków od wielu tygodni, choć warto wskazać na to, że w obawie przed huraganami przed weekendem zamknięto wiele centrów badawczych. W Arizonie spada liczba przypadków, ale z kolei w New Jersey nakładane są nowe restrykcje w związku ze wzrostem liczby przypadków.

Ropa i złoto pozostają wysoko, ale dzisiaj to gaz ziemny pokazuje się zdecydowanie z najlepszej strony. W związku ze zmianą prognoz pogodowych na większe upały, gaz rósł dzisiaj o ponad 13%, przekraczając poziom 2 USD za MMBTU.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót