Podsumowanie dnia: Co dalej z Wall Street i dolarem?

20:30 5 grudnia 2019

Wall Street wciąż znajduje się bardzo blisko historycznych maksimów, choć ostatnie słowa ze strony Trumpa nie napawały inwestorów optymizmem. Chociaż negocjacje mają przebiegać bez zarzutów, to zarówno Trump, jak i Mnuchin nie mówią o żadnych terminach dotyczących, kiedy negocjacje miałyby się zakończyć i kiedy mogłoby zostać podpisane porozumienie. To oznacza, że rynek zaczyna bać się wprowadzenia kolejnych taryf celnych na chińskie produkty, co z pewnością nie wróżyłoby nic dobrego wzrostowi gospodarczemu na świecie. 

Funt kontynuuje wzrosty, również na fali mocnego dolara przed wyborami parlamentarnymi, które mają odbyć się w przyszłym tygodniu. Warto zauważyć, że rosną szanse na zwycięstwo Torysów, co wg Johnsona może oznaczać Brexit już w styczniu przyszlego roku. 

Ropa naftowa reaguje bardzo mieszanie na toczące się spotkanie OPEC w Wiedniu. Teoretycznie rynek ropy może liczyć na dodatkowe cięcie produkcji w postaci 500 tys. brk na dzień, ale z drugiej strony z porozumienia o cięciu mają zostać wyłączone kondensaty. Może to oznaczać wyraźny wzrost produkcji ze strony Rosji czy Omanu. 

Cena kawy notuje kolejne wyższe szczyty, głównie dzięki dalszym spadkom zapasów. Dodatkowo pojawiły się informacje o tym, że inwestorzy żądają fizycznych dostaw z kontraktów wygasających w tym miesiącu, co prowadzi do dalszych wyraźnych spadków w zapasach. 

Jutro bardzo ważne dane z amerykańskiego rynku pracy. Dzisiaj raport Challengera oraz Claimsy pozytywnie nastawiły na jutrzejszy raport, choć biorąc pod uwagę fatalny raport ADP, nie można wykluczyć odczytu NFP poniżej 100 tys. Taki odczyt mógłby sporo namieszać na rynku, biorąc pod uwagę konsensus zakładający wzrost na poziomie 180 tys. 

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót