Podsumowanie dnia – Dobra passa trwa nadal

20:09 16 kwietnia 2021

Na giełdach kolejny raz rekordy. Tym razem jest ich naprawdę sporo, gdyż na Wall Street nowe historyczne poziomy zanotowane zostały na DJIA, S&P 500 czy na Nasdaq, który ma się naprawdę dobrze. Kolejne wyniki finansowe spółek, a przede wszystkim banków pokazują, że Q1 był naprawdę dobry. Oczywiście dla spółek finansowych to kwestia wyższych rentowności i sporej zmienności na rynkach. Z drugiej jednak strony otwierające się gospodarki i wychodzenie z pandemii ma pozytywny skutek dla amerykańskich firm.

Rekordy były widoczne nie tylko na Wall Street, ale również np. na niemieckim DAXie. Z drugiej strony niepewność dotycząca sytuacji geopolitycznej pozostaje. Wczoraj Stany Zjednoczone nałożyły na Rosję kolejne sankcje, które utrudniają finansowanie na rynkach zagranicznych. To z kolei rzutuje na niepewność dotyczącą wielu aspektów, w tym również relacji pomiędzy USA oraz Chinami.

Z kolei Chiny miały powiedzieć instytucjom finansowym krajowym oraz zagranicznym, aby te akumulowały złoto. Ten ruch może być zastanawiający pod względem celu, choć z drugiej strony prowadzi do aprecjacji tego surowca.

Dobre dane z rynku nieruchomości z USA pozwoliły na obronę poziomu 1,20 na parze EURUSD. Warto wspomnieć, że dane za marzec pokazały niemal 20% wzrost w porównaniu do lutego pod względem rozpoczętych inwestycji budowlanych na rynku mieszkaniowym. Z drugiej strony dolar pozostaje dosyć słaby na rynkach globalnych. Funt wyraźnie zyskuje do dolara i również za sprawą ropy obserwujemy zdecydowanie mocniejszego dolara kanadyjskiego. Warto również wspomnieć o indeksie zaufania konsumentów UoM, który wzrósł, ale poniżej rynkowych oczekiwań.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót