Podsumowanie dnia: Dolar umacnia się pod koniec tygodnia

19:35 30 kwietnia 2021
  • Amerykańska waluta na plusie w piątek
  • Cofnięcie na rynku akcji 
  • Spadki na złocie i srebrze

Podczas dzisiejszej sesji na rynku Forex mogliśmy obserwować siłę amerykańskiej waluty. W godzinach wieczornych zyskuje ona najmocniej w ujęciu z NZD, gdzie ruch przekracza 1%. Pary walutowe EURUSD i GBPUSD znajdują się około 0,8%, pod kreską, a AUDUSD zniżkuje 0,7%. USD umacnia się także 0,5% do CHF i 0,3% do JPY. Nieznacznie wobec USD traci dziś także CAD, jednak tutaj ruch nie przekracza 0,1%.

Patrząc z kolei na rynek metali szlachetnych, dziś obserwujemy cofnięcie na złocie i srebrze, co można wiązać z mocniejszym dolarem. W godzinach wieczornych złoto traci 0,25%, a srebro zniżkuje 0,85%. Z kolei pallad, który znalazł się dziś na najwyższych poziomach w historii, powyżej 3000$, wymazał dzisiejszą zwyżkę i jest notowany w rejonach poziomu odniesienia.  

Jeśli chodzi natomiast o rynek akcji, podczas ostatniej sesji handlowej w tym tygodniu możemy obserwować cofnięcie na głównych parkietach. Spadki nie są jednak duże, w Europie zdecydowana większość głównych indeksów giełdowych poruszała się w ostatnich dniach w lokalnej konsolidacji a dzisiejsza sesja nie przyniosła rozstrzygnięcia. W USA także mogliśmy obserwować lokalny ruch boczny, z tym że amerykańskie indeksy utrzymują się w rejonach historycznych maksimów. Dziś w godzinach wieczornych obserwujemy spadki, jednak nie wydaje się aby mogły one zagrażać głównej tendencji, która wciąż pozostaje wzrostowa. 

Para walutowa AUDUSD po raz kolejny nie zdołała pokonać strefy oporowej przy 0,7810, przez co możemy obserwować korektę spadkową. Jeżeli negatywny sentyment będzie się utrzymywał także po weekendzie, niewykluczone jest pogłębienie spadków w kierunku wsparcia przy 0,7580, które pozostaje kluczowe w średnim terminie. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót