Podsumowanie dnia – EBC nie zaskoczył, Biden chce mocno podnieść podatki!

20:04 22 kwietnia 2021

Europejski Bank Centralny nie zaskoczył tak jak wczoraj Bank Kanady. EBC utrzymał politykę monetarną bez zmian, wskazując jednocześnie, że zgodnie z wcześniejszymi założeniami przyspieszy tempo zakupu aktywów. Jak widać nie było tu miejsca na normalizację polityki, co zostało również podkreślone przez Lagarde, która mówi, że EBC jest bardzo daleki w celach w porównaniu do takich banków jak Fed czy BoC. Euro było względnie zmienne podczas dzisiejszego posiedzenia, ale ostatecznie obserwujemy wyraźne cofnięcie na parze. Na godzinę 20 testowane są okolice poziomu 1,20.

Dane ze Stanów Zjednoczonych wypadały mieszanie. Z jednej strony claimsy spadają do najniższych poziomów od początku pandemii pokazując, że otwieranie gospodarki odnosi pozytywne skutki. Z drugiej strony dane dotyczące sprzedaży istniejących nieruchomości pokazały kolejny spadek w tym roku, co pokazuje, że inflacja cen nieruchomości może być zbyt duża dla amerykańskich konsumentów.

Ceny zbóż wyraźnie rosną w odpowiedzi na świetne dane dotyczące eksportu z USA. Chiny przejmują pałęczkę pod względem lidera importu kukurydzy na świecie, przebijając np. Unię Europejską. Dodatkowo pozytywnie na ceny działają niepewności dotyczące suszy w USA.

Ceny pozostałych surowców były mieszane. Ropa robi sobie przystanek po wczorajszej wyprzedaży, natomiast złoto cofa się po wczorajszych silnych wzrostach w okolice 1800 dolarów za uncję. Aktualnie ceny znajdują się w okolicach 1780 USD.

Po porannych wzrostach w Europie oraz płaskiej początkowo sesji na Wall Street zbyt wiele nie zostało. Potencjalnie na S&P 500 może tworzyć się objęcie bessy na wykresie D1, natomiast na kontraktach na DAX potencjalna gwiazda wieczorna.  Silne spadki na Wall Street związane są z propozycją silnych podwyżek podatkowych dla zysków kapitałowych czy najwyższego progu podatku dochodowego.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót