Podsumowanie dnia – Fed dalej gołębi

20:13 7 kwietnia 2021

Zmienność na rynku była dzisiaj ograniczona, niemal przez cały dzień. Warto jednak przypomnieć, że w poniedziałek na Wall Street działo się sporo, natomiast wczoraj zmienność miała miejsce w Europie. Dzisiaj te ruchy były ograniczone. Niemniej kwiecień w ostatnich latach jak i w długim terminie był naprawdę bardzo dobry. Nawet w zeszłym roku, kiedy mieliśmy intensyfikacje pandemii, na giełdzie trwały silne wzrosty.

Dolar był dzisiaj słaby w porównaniu do euro, ale na innych parach sytuacja nie była już taka pewna. USDCAD pozostał wysoko, natomiast para GBPUSD wyraźnie spadała. Co ciekawe CADowi wsparcia nie dały dzisiaj genialne dane w postaci indeksu PMI, który wypadł powyżej 70 punktów i najwyżej od marca 2011 roku. W stosunku do dolara amerykańskiego warto zauważyć, że od pewnego czasu obserwujemy odwilż na rynku długu. Co ciekawe Daly z Fed wskazał dzisiaj, że inflacja na stałe zamelduje się w okolicach 2% dopiero za 1-2 lata.

Dane dotyczące zapasów ropy wypadły dzisiaj mieszanie. Z jednej strony spadek zapasów ropy, a z drugiej wyraźny przyrost zapasów benzyny. Rynek i instytucje oczekują przyspieszenia popytu. Jednak na ten moment nie widać tego jeszcze w danych. Ropa WTI spadła dzisiaj niemal do 58 dolarów, ale później wyraźnie odbiła w okolice poziomu 60 dolarów.

Minutes Fed absolutnie nie dodają niczego chociaż minimalnie jastrzębiego. Fed dostrzega rosnące rentowności, ale nie przejmuje się tym. Po publikacji indeksy odbijały.

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót