Podsumowanie dnia - Potężne odbicie Nasdaqa w kończącym się kwartale

19:45 31 marca 2023
  • Inflacja w USA spadła nieco mocniej od oczekiwań, do 5,0% r/r dla głównej inflacji oraz 4,6% r/r dla inflacji bazowej. Mniejsza inflacja potwierdza dobrą decyzję ze strony Fed, aby podnosić stopy o jedynie 25 pb. W maju możliwa ostatnia podwyżka w cyklu
  • Z drugiej strony spada również inflacja w EMU. Inflacja spada do 6,9% r/r z poziomu 8,5% r/r przy oczekiwaniu 7,1% r/r. To efekt mocnego spadku w Hiszpanii i wyraźnego spadku w Niemczech. Niższa presja w Europie oraz zacieśnienie warunków kredytowych również mogą sugerować zmniejszenie podwyżki podczas kolejnego posiedzenia EBC.
  • EURUSD zachowywał się mieszanie, w pierwszej fazie sesji tracił, a następnie zyskiwał po publikacjach z USA, aby ostatecznie spasc do poziomów przy 1,0850. Zaskakująco doszło również do pogorszenia nastrojów wg UoM. Oczekiwana inflacyjne wskazują na silny spadek inflacji w perspektywie rocznej, choć ta utrzyma się powyżej celu inflacyjnego.
  • Niestety nie możemy mówić o pozytywnym zaskoczeniu inflacją w Polsce. Owszem spada ona do 16,2% z poziomu 18,4% r/r, ale oczekiwano spadku do 15,9% r/r. Kluczowe jest jednak to, że ceny dalej silnie rosną w ujęciu miesięcznym i za marzec było to 1,1% m/m. Pomimo mocnego złotego oraz niższych cen ropy od początku roku, ceny benzyny praktycznie nie zmieniają się od stycznia
  • Ropa WTI dalej pnie się w górę i znajduje się powyżej 75 USD za baryłkę. OPEC+ nie planuje zmieniać polityki, a sam OPEC zmniejszył produkcję w marcu w porównaniu do lutego.
  • Indeksy giełdowe ponownie miały się dobrze, choć nie były to tak silne wzrosty jak w ostatnich kilku sesjach i nie przekraczały 1% w Europie oraz na większości indeksów w USA. Niemniej np. w przypadku Nasdaqa 100, dzisiaj wzrost przekraczał 1% i jest to jednocześnie jest to najlepszy kwartał od 2020 roku, nawet pomimo ostatniego kryzysu bankowego, który z nawiązką został odrobiony na rynku akcyjnym.
  • Ceny gazu mocno dzisiaj skoczyły, od dołka był to wzrost nawet o 8%, TTF zyskiwał 10%. Jest to najprawdopodobniej efekt realizacji zysków na koniec miesiąca
  • Przyszły tydzień będzie ekstremalnie ciekawy ze względu na dane, choć jednocześnie zmienność może zanikać ze względu na zbliżające się święta

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót