Podsumowanie dnia – Rynek akcji pod presją

19:50 21 stycznia 2021

Rynek akcji znalazł się pod presją, w szczególności w Europie, co miało związek z brakiem nowych działań po stronie EBC. Lagarde nie dała żadnych sygnałów, co do możliwości dodatkowego działania, co doprowadziło do wyraźnego odwrotu od rynku giełdowego. Dodatkowo obserwowaliśmy dalszą siłę euro, choć oczywiście zmienność była wyraźnie okrojona.

W przypadku Wall Street sesja przebiegała dobrze, do wieczornego momentu czasu polskiego. Po pierwsze inwestorzy wciąż mogą nie być zadowoleni z danych z rynku pracy. Okazuje się, że liczba wniosków o zasiłek z tygodnia na tydzień jest wciąż bardzo wysoka, pomimo działań po stronie rządu w celu poprawy sytuacji na rynku pracy. Ta kwestia może oznaczać, że bank centralny nie będzie w tym roku komunikował jakichkolwiek zmian dotyczących normalizacji polityki. Druga rzecz to oczywiście komunikacja tego, że Biden zamierza zaprezentować agendę podatkową jeszcze w tym roku.

Surowce znalazły się pod presją, pomimo tego, że dolar radził sobie bardzo mieszanie. Spadki cen ropy mogły być powiązane ze wzrostem zapasów ropy wg API. Ten tydzień jest wyjątkowy pod względem publikacji, ze względu na dzień Martina Luthera Kinga oraz inaugurację prezydenta.

Obserwowane były również wyraźne spadki na rynku kryptowalut. Bitcoin znalazł się blisko poziomu 30000 dolarów, spadając o ok. 5 tys. Dzisiejszego dnia.Pamiętajmy, że po sesji swoje wyniki zaprezentują duże spółki z Wall Street jak Intel czy IBM.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót