Podsumowanie dnia: Umiarkowana zmienność i spadki na GBPUSD

19:40 12 czerwca 2019

Dzisiejsza sesja przebiegała bardzo spokojnie. Zmienność utrzymywała się na niskim poziomie. Wspomnieć należałoby jedynie o funcie brytyjskim, gdzie po godzinie 17:45 mogliśmy obserwować nieco większe ruchy, a to z powodu doniesień w sprawie Brexitu. Kurs GBPUSD ruszył mocno w dół po odrzuceniu wniosku Laburzystów, którzy mieli na celu wprowadzenie przepisów mogących blokować twardy Brexit.

W środę najważniejszym odczytem makroekonomicznym była inflacja CPI za ostatni miesiąc. Tempo wzrostu cen zaskoczyło negatywnie, co przełożyło się na chwilowe spadki na USD. Odczyt inflacji bazowej kształtował się na poziomie +0,1%. Wynik może uzasadniać przekonanie o obniżkach poziomu stóp procentowych ze strony Fed. W środę wypowiadał się także Donald Trump, który powiedział, że umowa handlowa zależy teraz od niego i jeżeli Chiny nie zgodzą się na wcześniej ustalane warunki, porozumienia nie będzie. Nalegał on także na spotkanie z prezydentem Chin na szczycie G20.

W nocy należy zwrócić uwagę na dane z rynku pracy w Australii, odczyty będą publikowane o godzinie 3:30. Kurs AUDUSD od dłuższego czasu znajduje się w tendencji spadkowej, dlatego jeżeli kolejne dane okażą się gorsze od oczekiwań, rynek będzie mógł oczekiwać bardziej gołębiego RBA. Z perspektywy AT kluczowym wsparciem na AUDUSD są okolice 0,6900.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót