Podsumowanie dnia – Wnioski o zasiłek najniższe od 50 lat!

20:11 24 listopada 2021

Minutes Fed wypadły bez zaskoczenia. Pokazują, że Fed może obawiać się wyższej inflacji. Jednocześnie dużo sygnałów sugeruje, żę Fed może szykować się do przyspieszenia redukcji tempa skupów w ramach programu QE.

Wstępne wnioski o zasiłek dla bezrobotnych spadły do ​​199 tys. ze zrewidowanych w górę 270 tys. z poprzedniego tygodnia. Jednak wielu analityków uważa, że ​​sezonowe korekty związane ze Świętem Dziękczynienia znacząco przyczyniły się do większego niż oczekiwano spadku. Wyraźny spadek wniosków to oznaka coraz lepszej sytuacji na rynku pracy, która zwiększa szanse na szybsze działania ze strony banku centralnego. Istnieje szansa, że Fed zdecyduje się na przyspieszony tapering, co pozwoli na wcześniejsze podwyżki stóp procentowych. Dobre dane z rynku pracy doprowadziły do spadku EURUSD w chwili publikacji poniżej poziomu 1,12, co nadało presje spadkową na złoto, które wyraźnie spadło poniżej 1790 USD za uncję.

Dzisiaj poznaliśmy wiele odczytów z amerykańskiej gospodarki, co jest związane z jutrzejszym Dniem Dziękczynienia. Rewizja PKB wypadła nieco gorzej od oczekiwań, ale wyżej niż wstępny odczyt, na poziomie 2,1% w tempie annualizowanym. Oprócz tego poznaliśmy mniejsze zamówienia na środki trwałe, mniejszą sprzedaż domów oraz wzrost zapasów ropy, ale mniejszy niż sugerował to raport API.

Po decyzji o uwolnieniu strategicznych rezerw ropy w USA, cena surowca zaczęła odbijać podczas wczorajszej sesji. Dzisiaj wzrost cen był kontynuowany, co mogło być związane ze spekulacjami, że wobec większej chwilowej podaży OPEC+ zdecyduje się na chwilowe wstrzymanie przywracania produkcji ropy.

Sytuacja na giełdach była raczej słaba, co jest związane z oczekiwaniami szybszych zmian w polityce monetarnej. Sytuacja zaczęła się jednak poprawiać w momencie, kiedy nowa koalicja rządząca w Niemczech odrzuciła zapytanie Merkel o wprowadzenie narodowego lockdownu. Brak lockdownu oznacza mniejsze wyhamowanie gospodarki. DAX ograniczył spadki, choć i tak dzień został zakończony spadkami. Z drugiej strony spadki na Wall Street zostały bardzo mocno ograniczone.

Jutro Dzień Dziękczynienia w USA. Wiele rynków będzie zamknięte. Szczegóły w naszym wcześniejszym wpisie lub na głównej stronie XTB.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót