Podsumowanie dnia: Wyprzedaż na rynku akcji i komentarz Yellen o podwyżce stóp procentowych

20:09 4 maja 2021
  • Akcje gwałtownie nurkują we wtorek

  • Yellen sugeruje podwyżkę stóp procentowych

  • Ceny złota w dół wraz ze wzrostem rentowności

Wtorkowa sesja przyniosła gwałtowną wyprzedaż na globalnych rynkach akcji, która rozpoczęła się po południu. Początkowo ciężko było wskazać konkretną przyczynę, która bezpośrednio stałaby za spadkami - choć w przekazie wciąż przewija się porzekadło “Sell in May and go away” bądź kwestia wyników amerykańskich spółek. Dopiero później Janet Yellen powiedziała, że w pewnym momencie podwyżka stóp procentowych może być potrzebna, tak aby zapobiec przegrzaniu gospodarki - słowa zdecydowanie wpłynęły na rynkowy sentyment. 

Komentarz dotyczący zacieśniania polityki monetarnej przyczynił się do wzrostu rentowności amerykańskich obligacji i spadku cen złota - ceny szlachetnego metalu spadły do 1770 USD. Patrząc na indeksy giełdowe, najgorzej radzą sobie amerykańskie spółki technologiczne, Nasdaq100 traci obecnie około 2,5%. S&P 500 zniżkuje o ponad 1%. Indeksy ze Starego Kontynentu zakończyły dzień istotnie niżej - niemiecki indeks blue chipów spadł aż o 2,49%, z kolei WIG20 wrócił w okolice 2000 pkt tracąc na koniec dnia 1,65%. 

Podobnie jak w przypadku złota, mocne spadki można było zaobserwować na cenach srebra. Euro nieznacznie osłabia się względem dolara, a główna para walutowa ponownie zbliża się do poziomu 1,2000. Jutro o poranku inwestorzy skupią się na publikacjach PMI dla usług z państw europejskich. Przed południem czeka nas jeszcze odczyt inflacji PPI ze strefy euro za marzec. Po południu przedstawiony zostanie kluczowy raport ADP z USA oraz indeks ISM dla usług. 

Russell 2000 (US2000), podobnie jak spółki technologiczne, szczególnie mocno tracił w obliczu dzisiejszej przeceny. Spadki na US2000 zostały jednak powstrzymane w okolicy 2 225 pkt (zniesienie 61,8% fali wzrostowej zapoczątkowanej 20 kwietnia) - jest to obecnie ważne wsparcie w przypadku gdyby wyprzedaż miała zostać wznowiona. Z drugiej strony, trwające odbicie może natrafić na strefę oporową w okolicy 2 260 pkt (zniesienie 38,2%). Warto dostrzec również linię trendu spadkowego (niebieska linia), która również może potencjalnie ograniczyć odrabianie strat. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót