Podsumowanie dnia – Wysoka inflacja nie jest przeszkodą dla inwestorów

19:35 10 czerwca 2021

Inflacja w USA wypada wyżej od oczekiwań, na poziomie 5,0% za maj. Jest ona ponad 2 krotnie większa od celu inflacyjnego, ale mimo to nie oczekuje się, że Fed przejmie się tą sytuacją. Wobec tego, pomimo tak mocnego wzrostu cen obserwowaliśmy ustanowienie historycznych szczytów na Wall Street. Co ciekawe, kiedy ostatnio inflacja znajdowała się na takim poziomie, ówczesny szef Fed, Paul Volcker podnosił stopy procentowe do poziomu 20%.

Wall Street kontynuuje wzrosty, choć po części zostały one zneutralizowane pod koniec sesji europejskiej. S&P 500 zdołał wyjść na nowe historyczne szczyty, ale następnie indeks cofnął się poniżej poprzednich majowych historycznych poziomów. S&P 500 zyskuje na nieco mniej niż 3 godziny przed końcem sesji ok. 0,5%. Większe wzrosty są widoczne na Nasdaq.

EBC podejmowało dzisiaj decyzję o parametrach polityki monetarnej. Zgodnie z oczekiwaniami nie doszło do zmian, choć Lagarde wspomniała o planie wyższego tempa skupu aktywów. Co więcej, inflacja w terminie prognozy ma pozostać poniżej celu, co teoretycznie daje szanse na utrzymanie bardzo luźnej polityki monetarnej przez dłuższy czas. Wysoka inflacja w USA, gołębi Fed doprowadził do wyraźnego spadku na parze EURUSD, choć jednocześnie nie doszło do zawiązania silniejszego ruchu korekcyjnego.

W Europie sesja była raczej płaska i DAX zamknął się blisko zamknięcia z poprzedniego dnia, pomimo lekko gołębiego EBC. Co ciekawe w Polsce obserwowaliśmy pozytywną sesję.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA pozostają wysoko, choć już wyraźnie poniżej 400 tys. Spada liczba wniosków kontynuacyjnych, choć liczba osób pobierających jakieś świadczenia pozostaje powyżej poziomu 15 mln, a świadczenia pandemiczne ok. 11 mln, pomimo 9 mln otwartych miejsc pracy.

Ropa cofnęła się wyraźnie na wieści o zdjęciu sankcji przez USA z 3 oficjeli w Iranie. Działanie Departamentu Skarbu nie było jednak powiązane z negocjacjami nuklearnymi i dotyczy zdjęcia sankcji z osób nie związanych już z decyzjami.

Raport WASDE był pozytywny dla kukurydzy, ale nieco negatywny dla soi, choć dane pokazują wciąż na ekstremalnie niskie zapasy końcowe.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót